Lip
20
2020

Kierownik PCPR w Zwoleniu Barbara Śliwa z tytułem Osobowości Roku 2019

Kierownik PCPR w Zwoleniu Barbara Śliwa z tytułem Osobowości Roku 2019

6 marca, jeszcze przed ogłoszeniem społecznej kwarantanny, odbył się uroczysty finał akcji Osobowość Roku 2019 dziennika Echa Dnia. Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Barbara Śliwa otrzymała nominację i zwyciężyła w kategorii „Działalność społeczna i charytatywna” w powiecie zwoleńskim. Jak podkreśla, na ten sukces zapracowali wszyscy pracownicy placówki podejmując wytężone i aktywne starania o lepsze życie dla osób niepełnosprawnych i z dysfunkcjami społecznymi.

Tytuły Osobowości Roku zostały przyznane osobno w każdym powiecie województwa mazowieckiego. W powiecie zwoleńskim zwyciężyła kierownik PCPR w Zwoleniu Barbara Śliwa, która otrzymała nominację za aktywne starania o zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji.

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu realizuje szereg zadań, które mają na celu poprawę życia osób niepełnosprawnych, zapobiegając wykluczeniu społecznemu i włączając te osoby do życia zawodowego. Są to niezmiernie ważne działania, bez których wielu nie umiałoby sobie poradzić. Rynek pracy jest bardzo wymagający, bywa ciężko odnaleźć się na nim osobom bez deficytów, tym bardziej ciężko jest tym z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Dlatego pomoc w podnoszeniu kompetencji i odnalezieniu swojego miejsca zawodowego jest tak bardzo ważna. Gratuluję zdobytego wyróżnienia zarówno kierownik Barbarze Śliwie, jak i całemu zespołowi PCPR – mówi starosta zwoleński Stefan Bernaciak.

Wspólny sukces

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu podejmuje szereg działań z zakresu rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych. Ich celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Jak podkreśla laureatka plebiscytu, kierownik PCPR Barbara Śliwa, w pomoc potrzebującym w równym stopniu angażują się wszyscy pracownicy placówki, dlatego wyróżnienie, które otrzymała należy się całemu zespołowi.

– Chciałbym podziękować za nominację i każdy głos, który został na mnie oddany. Tytuł Osobowość Roku 2019 należy się jednak wszystkim pracownikom PCPR w Zwoleniu, ponieważ każdy z nich wkłada ogrom pracy i zaangażowania w to, aby dedykowana pomoc trafiała do tych osób, które jej naprawdę potrzebują. Jestem przekonana, że wspólnymi siłami możemy wiele zdziałać i realizować kolejne programy, które dla wielu osób są szansą na nowe, lepsze życie – podkreśla kierownik Barbara Śliwa.

Przypomnijmy, PCPR w Zwoleniu realizuje szereg działań na rzecz lokalnego społeczeństwa. Jednym z ostatnich jest chociażby projekt „Wsparcie w lepszym starcie”, na realizację którego placówka pozyskała znaczące dofinansowanie z unijnej kasy. W jego ramach pomoc otrzymają 34 osoby z terenu powiatu zwoleńskiego, które są realnie zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Realizowany jest także program pod nazwą „Aktywny Samorząd”, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji. To tylko niektóre z działań pomocowych, jakie podejmuje zwoleńska placówka.

Mirosława Gregorczyk

Cze
08
2020

INFORMACJA DLA INTERESANTÓW

INFORMACJA  DLA  INTERESANTÓW

W   DNIU 12 CZERWCA  2020 R.   /PIĄTEK/

URZĄD BĘDZIE NIECZYNNY

 

W związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy o 8 godzin w okresie rozliczeniowym maj 2020 r. – sierpień 2020 r.
(z powodu wystąpienia święta w dniu 15 sierpnia 2020 r. w sobotę:),
wyznacza się dzień  12 czerwca 2020 r. dniem wolnym od pracy –                            Zarządzenie Nr 5/2020 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                    w Zwoleniu z dnia 22 maja 2020 r.

 

 

ZA NIEDOGODNOŚCI  W  TYM   DNIU  PRZEPRASZAMY!

 

Kwi
24
2020

WAŻNE!

OGŁOSZENIE
KIEROWNIKA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU

W związku z nadzwyczajną sytuacją, związaną z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej jak i samych opiekunów Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu wstrzymuje odwiedziny rodziców i krewnych dzieci oraz zawiesza urlopowanie podopiecznych do w/w aż do chwili, w której zdrowie i życie wszystkich nie będzie zagrożone.
Ze względu na powyższe PCPR w Zwoleniu zwraca się o zrozumienie powagi sytuacji i uszanowanie podjętych środków ostrożności.
Jednocześnie informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu jest już otwarte na przyjmowanie interesantów przy zachowaniu odpowiednich narzędzi ochronnych.

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Barbara Śliwa

Mar
25
2020

Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych – praca zawieszona do odwołania

INFORMACJA

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, Starosta Zwoleński informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług nieodpłatnych porad prawnych –

zawiesza w okresie od 26 marca 2020 r.
do odwołania działalność punktu
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

Osoby uprawnione mające pilną potrzebę skorzystania z usług nieodpłatnych porad prawnych mogą telefonicznie lub e-mailem skontaktować się z osobą udzielającą porad prawnych w godzinach pracy punktu.

Numer telefonu: 502 612 308
E-mail: grzegorzgrzona@op.pl

Mar
19
2020

Coronavirusa COVID-19 -dyżury telefoniczne w godz. 7:30-19:00

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronavirusa COVID-19, informujemy iż w PCPR w Zwoleniu uruchomione zostały dyżury telefoniczne w godz. 7:30-19:00 każdego dnia, w celu uzyskania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

48.676-36-23 od godz. 7:30 do 15:30

lub 508-201-280 od 15:30 do 19:00

Na co mogą liczyć ososby objęte kwarantanną.

Mar
16
2020

Komunikat o zamknięciu urzędów

SZANOWNI  MIESZKAŃCY!

UWAGA!

WAŻNY KOMUNIKAT!

Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zarząd Dróg  i placówki oświatowe zostają zamknięte dla interesantów od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 17 kwietnia 2020 roku.

W związku z bardzo dynamiczną sytuacją, związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonym stanem epidemicznym na terytorium kraju, Starosta Zwoleński zdecydował o zamknięciu budynków Starostwa Powiatowego i jednostek podległych dla interesantów.

Zawieszona zostaje działalność wszystkich wydziałów Starostwa, w tym Wydziału Komunikacji i Transportu, Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Budownictwa i Architektury, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Prosimy mieszkańców o załatwianie spraw drogą elektroniczną, drogą pocztową, poprzez e-PUAP lub przez platformę PeUP (www.peup.pl).

W sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki, przypadkach losowych itp. prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:

STAROSTWO POWIATOWE W ZWOLENIU:

Sekretariat                                                                                                     (48) 677 96 01

Wydział Komunikacji i Transportu                                                       (48) 677 96 10

Wydział Budownictwa i Architektury                                                   (48) 677 96 08

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami    (48) 677 96 31

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska                    (48) 677 96 03

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZWOLENIU:                            (48) 676 27 94

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                          (48)  676 36 23

W ZWOLENIU:                                                                         

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ZWOLENIU:                           (48) 676 49 56

W związku z decyzją Starosty Zwoleńskiego, informujemy, że:

 • Starostwo i jednostki podległe będą pracować w niepełnej obsadzie i realizować tylko najpilniejsze sprawy urzędowe,
 • wszystkie Wydziały, które wydają decyzje administracyjne, zaświadczenia, wypisy z rejestrów czy inne pisma urzędowe nie będą przyjmowały interesantów,
 • Wydział Komunikacji wstrzymuje rejestrację pojazdów, obsługę spraw związanych z prawami jazdy oraz transportu drogowego. Zawiadomienie o nabyciu i zbyciu pojazdu można złożyć online za pomocą systemów  e-administracji (e-PUAP),
 • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami informuje że istnieje możliwość składania wniosków poprzez platformę e-PUAP oraz przez stronę internetową pod adresem: http://zwolenpowiat.geoportal2.pl/ ,
 • Kasa Starostwa przy ul. Wł. Jagiełły 4 nie będzie przyjmować wpłat gotówkowych – wszelkie wpłaty będą przyjmowane tylko i wyłącznie za pomocą przelewów elektronicznych.

Dane teleadresowe i adresy poczty e-mail poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego w Zwoleniu i jednostek podległych znajdują się na stronie internetowej www.zwolenpowiat.pl w zakładce Starostwo i zakładce Jednostki powiatu.

W sprawach już zarejestrowanych, pisma i decyzje administracyjne będą wysłane tradycyjną pocztą na podane adresy korespondencyjne.

Dodatkowo w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, przy ul. Wł. Jagiełły 4 na parterze została ustawiona urna, do której należy wrzucać pilną korespondencję adresowaną do poszczególnych wydziałów.

Wszelkie niezbędne informacje oraz odpowiedzi na zapytania w danej sprawie można otrzymać za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Z poważaniem

STAROSTA ZWOLEŃSKI

Stefan Bernaciak

Sie
31
2019

Rekrutacja do Projektu ,,Wsparcie w lepszym starcie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

zaprasza do udziału

w Projekcie „Wsparcie w lepszym starcie”

od 01.09.2019 r. do 30.11.2020 r.

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

– osoby z niepełnosprawnością w wieku od 18 do 60 lat;

– osoby objęte indywidualnym programem usamodzielnienia w wieku od 18 do 25 lat;

– zamieszkujące na terenie Powiatu Zwoleńskiego;

– posiadające status osoby nieaktywnej zawodowo, bezrobotnej lub biernej zawodowo;

– posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne;

– korzystające ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

 

Oferujemy:

– trening kompetencji życiowych

– trening kompetencji społecznych

– trening kompetencji osobistych

– trening motywacji – forma wyjazdowa

– poradnictwo psychologiczne

– poradnictwo prawne

– poradnictwo socjalne

– trening pracy

– kursy zawodowe

– warsztaty z ekonomii społecznej

– indywidualne doradztwo zawodowe

– kursy i szkolenia

– warsztaty terapeutyczne

– zajęcia psychoruchowe

 

Rekrutacja wraz z indywidualną diagnozą potrzeb prowadzona jest w okresie

od 01.08.2019 r. do 30.09.2019 r.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Projektu prosimy o kontakt:

Biuro Projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

26-700 Zwoleń, ul. Wojska Polskiego 78

telefon (48) 676 36 23 e-mail: pcpr@zwolenpowiat.pl; http://www.pcprzwolen.pl/ 

 

 

 

 

 

Lis
30
2016

Projekt „Łatwiejszy start”

 

Projekt „Łatwiejszy start” dofinansowany jest ze środków UE, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.08.2018 r.

Całkowita wartość projektu 475 668,86 w tym:

 • 380 535,09 zł – dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 95 133,77 zł – wkład własny Powiatu Zwoleńskiego

Projekt skierowany jest do 34 osób w tym 26 osób z niepełnosprawnością, 4 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych i 4 dzieci z rodzin zastępczych  zamieszkałych na terenie Powiatu Zwoleńskiego.

Cel główny: zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 26 osób z niepełnosprawnościami,    4 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i 4 dzieci z rodzin zastępczych – do końca VIII 2018 r.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie motywacji do działań mających na celu rozwój osobisty wśród 34 uczestników – do końca VIII 2018 r.
 • Podniesienie umiejętności psychospołecznych wśród 34 uczestników – do końca VIII 2018 r.
 • Poprawa stanu psychofizycznego wśród 26  uczestników – do końca VIII 2018 r.
 • Integracja środowiskowa wśród 34 uczestników i otoczenia grupy docelowej – do końca VIII 2018 r.
 • Wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych wśród 34 uczestników – do końca VIII 201 8r.
 • Staż dla 8 uczestników przez minimum 3 miesiące– do końca VIII 2018 r.

W zależności od zdiagnozowanych potrzeb i indywidualnej ścieżki reintegracji projekt przewiduje bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym programie aktywizacyjno szkoleniowym.

Przedsięwzięcia realizowane będą na miejscu i w formie wyjazdowej.

 

Lis
17
2016

SEMINARIUM „ŚWIADOMY RODZIC – SZCZĘŚLIWE DZIECKO”

SEMINARIUM „ŚWIADOMY RODZIC – SZCZĘŚLIWE DZIECKO”

Stowarzyszenie Słoneczny Dom w Radomiu i Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu w partnerstwie z  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu 27 października zorganizowali seminarium „ŚWIADOMY RODZIC – SZCZĘŚLIWE DZIECKO”.

Seminarium odbyło się w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. W spotkaniu uczestniczyło ok. 150 osób z różnych instytucji, których celem pracy jest głównie dobro dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Przedstawicielami Powiatu Zwoleńskiego byli Pan Arkadiusz Sulima – Wicestarosta Zwoleński, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu – Barbara Śliwa wraz z pracownikami oraz zawodowa rodzina zastępcza.

Każdy z prelegentów podzielił się swoimi doświadczeniami w pracy z dzieckiem, rodziną zarówno biologiczną jak i zastępczą.

Program seminarium przedstawiał się następująco:

„Inwestowanie w usługi dla dzieci – system wsparcia rodziny i profilaktyki społecznej” – Lidia Ułanowska – Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie;

„Rola ośrodka adopcyjnego w systemie opieki nad dzieckiem” – Bożena Sawicka – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie i Monika Bednarczyk Wojewódzki Ośródek Adopcyjny Odział Zamiejscowy w Radomiu;

„Rozwój Zawodowych Rodzin Zastępczych” – doświadczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu – Danuta Lesiak – Kierownik Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu;

„DOM USAMODZIELNIENIA – miejscem nauki samodzielności, odpowiedzialności, kształtowania własnej tożsamości oraz przygotowania do dorosłego życia” – Ewa Drelewska – Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Radomiu;

„Zrozumieć dziecko w rodzinie zastępczej, adopcyjnej, placówce – postępowanie z dzieckiem z zaburzona więzią” – Dariusz Wasiński – pedagog, psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Dyrektor merytoryczny CTS, wieloletni dyrektor Domu Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa, instruktor Szkoleniowego Programu Umacniania Rodziny;

„Asystentura – nowatorska usługa w systemie wspierania rodzin” – Izabela Ziółek – specjalista pracy socjalnej Zespołu Pomocy Rodzinie i Organizowania Społeczności Lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu;

„W trosce o dobro dziecka – funkcjonowanie pieczy zastępczej na przykładzie pracy koordynatorów powiatu zwoleńskiego” – Barbara Śliwa – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu;

„Uregulowanie sytuacji prawnej dziecka. Współpraca Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z Sądami, Instytucjami Pomocowymi” – Małgorzata Smagiel – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku;

„Dobre praktyki pracy z rodzinami zastępczymi w powiecie kozienickim” – Justyna Słomka – Stachowicz – koordynator Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach;

„Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – praca z rodziną poprzez Trening Skutecznego Rodzica” – Agnieszka Nowosińska – pedagog, trener oraz Magdalena Filipowska – psycholog, trener;

„Problem osamotnienia i opuszczenia dziecka w rodzinie wyzwaniem dla współczesnych instytucji opieki nad dzieckiem” – Andrzej Gołębiowski Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Prorektor Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.

Podsumowując seminarium można zauważyć jak szeroka tematyka działań, inicjatyw i prac podejmowanych jest dla dobra dziecka. Seminarium spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i było obrazem wypracowanej przez lata współpracy między jednostkami. Działając wspólnie chcemy wspierać rodzinę, stworzyć odpowiednie warunki dla lepszego rozwoju dzieci zarówno w rodzinach biologicznych jak i zastępczych.

Paź
25
2016

SEMINARIUM ,,NIE BĄDŹ OBOJĘTNY NA PRZEMOC”

SEMINARIUM

,,NIE BĄDŹ OBOJĘTNY NA PRZEMOC”

 

Dnia 18 października 2016r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Rolniczo Technicznych w Zwoleniu odbyło się seminarium ,,Nie bądź obojętny na przemoc” zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Słoneczny Dom w Radomiu w ramach projektu pn. ,,Nie bądź obojętny na przemoc” współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Program seminarium przedstawiał się następująco:

9:40 – 10:00 Rejestracja uczestników

– Prawne aspekty sytuacji krzywdzenia dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym

Prowadzący – adwokat Artur Miłecki – MKM Kancelarie Adwokackie

– Interwencja kryzysowa na przykładzie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Prowadzący – Joanna Nowotnik – pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

– Sytuacja dziecka doświadczającego przemocy w rodzinie

Prowadzący – Anna Adamczyk – psycholog

11:25-11:45 Przerwa kawowa

– Procedura ,,Niebieskiej karty” – realizacja zadań Policji w związku z przemocą w rodzinie

Prowadzący – Agnieszka Kołdej – Inspektor Zespołu ds. Nieletnich i Patologii SP KPP w Zwoleniu

– Innowacyjne metody pracy z rodziną doświadczającą przemocy

Prowadzący – Grażyna Jabłońska – pedagog, terapeuta uzależnień

– Panel dyskusyjny ,,Dobre praktyki w zakresie działań profilaktycznych i pomocowych przeciw przemocy” z przedstawicielami Policji, instytucji pomocy społecznej, szkoły, Poradni psychologiczno-pedagogicznej, organizacji pozarządowych

– Podsumowanie konkursu plastycznego ,, Nie bądź obojętny na przemoc”

13:45 Zakończenie seminarium

W seminarium wzięli udział m.in. Pan Waldemar Urbański – Starosta Zwoleński, Pan Arkadiusz Sulima – Wicestarosta Zwoleński, Pani Jerzy Sowula – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Zwoleńskiego jak również przedstawiciele policji, oświaty, sądu, instytucji pomocy społecznej, poradni psychologiczno – pedagogicznej i organizacji pozarządowych.

Seminarium poprowadziła Pani Barbara Śliwa – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu i Pani Izabela Kolanowska – koordynator projektu ,, Nie bądź obojętny na przemoc”.

Zorganizowane spotkanie było okazją do poruszenia problematyki przemocy z jaką spotykają się w swojej pracy zaproszeni goście.

Podczas seminarium podsumowano konkurs plastyczny pn. ,,Nie bądź obojętny na przemoc” i wręczono nagrody zwycięzcom. Wszyscy zaproszeni goście mogli obejrzeć prace plastyczne z których została utworzona wystawa.