Maj
21
2013

,,Aktywny samorząd’-WNIOSKI

W związku z przystąpieniem Powiatu Zwoleńskiego do realizacji pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd”, informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu ul. Jagiełły 4 do dnia 30 września bieżącego roku.

Program „Aktywny samorząd” jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszej polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia zawarte w programie adresowane są do indywidualnych uprawnionych osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą się ubiegać o dofinansowanie do likwidacji barier, które ograniczają ich zawodowe i społeczne funkcjonowanie. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w następujących obszarach wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
Obszar A

  • Zadanie nr 1- pomoc w zakupie i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu – o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby w wieku aktywności zawodowej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu. Dysfunkcja narządu ruchu musi być przyczyną wydania orzeczenia.
  • Zadanie nr 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B – o dofinansowanie mogą się ubiegać osoby pełnoletnie w wieku aktywności zawodowej, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją ruchu oraz brakiem przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Dysfunkcja narządu ruchu musi być przyczyną wydania orzeczenia.

Obszar B

  • Zadanie nr 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby w wieku aktywności zawodowej, ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub dysfunkcją obu kończyn górnych, osoby w wieku aktywności zawodowej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku.
  • Zadanie nr 2- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania – o dofinansowanie mogą się ubiegać osoby w wieku aktywności zawodowej z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Obszar C

  • Zadanie nr 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – o dofinansowanie mogą się ubiegać osoby w wieku aktywności zawodowej ze znacznym stopieniem niepełnosprawności, dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, które nie mogą poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.
  • Zadanie nr 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – o dofinansowanie mogą się ubiegać osoby dorosłe posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, które są użytkownikami wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
  • Zadanie nr 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne– o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby w wieku aktywności zawodowej, z orzeczeniem o niepełnosprawności posiadające opinię eksperta PFRON o stabilności procesu chorobowego i rokowaniach uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
  • Zadanie nr 4 – pomoc w uzyskaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny – o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby w wieku aktywności zawodowej, z orzeczeniem o niepełnosprawności posiadające opinię eksperta PFRON o stabilności procesu chorobowego i rokowaniach uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby w wieku aktywności zawodowej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub osoby pełniące rolę opiekuna prawnego dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Moduł II -pomoc w uzyskaniu wykształcenia na wyższym poziomie
– o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności uczące się w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub mające otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Nabór wniosków rozpoczął się dnia 20.05.2013 r.
Wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” należy pobrać i złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu przy ul. Władysława Jagiełły 4. Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym, nie dłużej niż do dnia 30 września 2013 roku. Wnioski dostępne są w również na stronie internetowej http://bip.pcpr.zwolen.finn.pl

Kierownik PCPR
Barbara Śliwa

 

» Moduł I

» Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym