Wrz
16
2014

UCZESTNY PROJEKTU UNIJNEGO „MY SAMODZIELNI” REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU W DNIU 01.09.2014R. WYRUSZYLI NA WYJAZD REHABILITACYJNO-INTEGRACYJNY DO OKUNINKI NAD JEZIORO BIAŁE

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „My samodzielni” 32 jego uczestników wraz z opiekunem grupy w dniu 01.09.2014r. wyruszyło na dwutygodniowy wyjazd rehabilitacyjno – integracyjno do Okuninki nad Jezioro Białe.

Program turnusu będzie obejmował m.in. zabiegi rehabilitacyjne, konsultacje lekarskie, zajęcia szkoleniowe z zakresu rozwoju aktywności zawodowej i społecznej, ogniska i wycieczki.  Wszyscy uczestnicy stawili się na miejsce umówionego spotkania. Po godzinie 8.00 autokarem ruszyli w drogę, by w południe zawitać w Okunince. Uczestników projektu pożegnała Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Zwoleniu – Pani Barbara Śliwa wraz z pracownikami i życzyła im miłego pobytu w trakcie podnoszenia kwalifikacji i zajęć rehabilitacyjnych.

 

 

Sie
19
2014

,,UCZESTNICY PROJEKTU UNIJNEGO ,, MY SAMODZIELNI” REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU ZWIEDZAJĄ KRAKÓW I OJCÓW”

,,UCZESTNICY PROJEKTU UNIJNEGO ,, MY SAMODZIELNI” REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU ZWIEDZAJĄ KRAKÓW I OJCÓW”

 

                W terminie 11-12.07.2014 rok odbyła się 2-dniowa wycieczka turystyczno-krajoznawcze do Krakowa i Ojcowa, w  której uczestniczyło 38 osób niepełnosprawnych, 5-ro dzieci z rodzin zastepczych, ich opiekunowie i środowisko.

Dla grupy wycieczkowej były to niezapomniane chwile, które będą jeszcze długo pamiętać. Atmosfera tych miejsc pozwoliła poznać choć trochę niezwykły klimat obu miast. Najcenniejsze w opinii uczestników były spotkania z  kulturą i historią zamkniętą w uliczkach Krakowa jak i pięknym krajobrazem Ojcowskiego Parku Narodowego.

W/w wsparcie było jednym z wielu działań o charakterze środowiskowym w ramach projektu ,, My samodzielni”.

Sie
19
2014

,,KURS – KIEROWCA WÓZKA JEZDNIOWEGO Z NAPĘDEM SILNIKOWYM WSPÓLFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROJEKTU ,,MY SAMODZIELNI” REALIZOWANY PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU”

,,KURS – KIEROWCA WÓZKA JEZDNIOWEGO Z NAPĘDEM SILNIKOWYM WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROJEKTU ,,MY SAMODZIELNI” REALIZOWANY PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU”

 

         Kolejnym wsparciem dla Beneficjentów projektu unijnego ,,My samodzielni” było zorganizowanie kursu w terminie 23.06-03.07.2014  roku na ,,Kierowcę wózka jezdniowego  z napędem silnikowym” przez ,,TOMRAD” Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego  z Radomia dla 6 – ciu pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych.

Celem szkolenia w związku z obsługą wózków jezdniowych było zapoznanie z budową i zasadą działania wózków oraz przygotowanie do samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywanie operacji manewrowych osprzętem wózka oraz jego obsługi codziennej.

Uczestnicy odbyli zajęcia edukacyjne w postaci 47 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia odbywały się 5 razy w tygodniu po 8 godzin dziennie.  Po kursie przeprowadzony został egzamin w dwóch etapach przed 3 osobowa Komisją. Wszyscy jego  uczestnicy pozytywnie go ukończyli, co pozwoli im znaleźć zatrudnienie  w tym zawodzie.

 

Sie
19
2014

,,ROZPOCZĘCIE PROJEKTU UNIJNEGO REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU”

,,ROZPOCZĘCIE PROJEKTU UNIJNEGO REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU”

 

                        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu w roku 2014 po raz  kolejny realizuje projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  ,,My samodzielni”. Podejmowane działania dotyczą  m.in. wyjazdów rehabilitacyjno-integracyjnych, wyjazdu integracyjno-szkoleniowego, szkolenia z zakresu kursu ,,Kierowca wózka jezdniowego  z napędem silnikowym”, doradztwa zawodowego, doradztwa psychologicznego, doradztwa prawnego, szkolenia z zakresu rozwoju aktywności zawodowej i społecznej jak i wycieczek turystyczno-krajoznawczych.  Uczestnikami projektu są niepełnosprawni mieszkańcy Powiatu Zwoleńskiego – 92 osoby, dzieci z rodzin zastępczych – 5 osób oraz pełnoletni wychowankowie z rodziny zastępcze – 6 osób.

W dniu 04.06.2013 r. odbyło się wyjazdowe spotkanie integracyjne rozpoczynające projekt dla uczestników ich opiekunów i środowiska do kina Helios w Radomiu. W spotkaniu łącznie wzięło udział 100 osób.

Część oficjalna odbyła się podczas uroczystego obiadu w Zajeździe ,,Fraszka” w Sycynie.

Wszystkich zaproszonych gości przywitała Pani Barbara Śliwa  – Kierownik PCPR. Program spotkania obejmował m.in.  referaty przygotowane i wygłoszone przez pracowników PCPR: Panią Joannę Banasik, Panią Agnieszkę Banaszek i Panią Kamilę Jargot,  dotyczące realizowanego projektu unijnego pn. , ,My samodzielni”.

Głos zabrali również Pan Waldemar Urbański – Starosta Zwoleński, Pan Arkadiusz Sulima – Wicestarosta Zwoleński i Pan Stefan Bernaciak – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Zwoleńskiego, którzy z uznaniem wypowiedzieli się na temat planowanych działań w 2014 roku na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach projektu ,,My samodzielni”.

 

Lip
25
2014

KARTY PARKINGOWE

Zasady wydawania kart parkingowych

  1. I.                   Informacje ogólne

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania
o niepełnosprawności
właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.

Dopiero od dnia 4 stycznia 2016 r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana opłata ewidencyjna.

 

  1. II.                 Ważność dotychczas wydanych kart parkingowych

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. Oznacza to, że co do zasady wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca br., utracą z dniem 1 grudnia 2014 r. swoją ważność.

Uwaga: Jeżeli karta parkingowa została wydana przed dniem 1 lipca 2014 r. bezterminowo to utraci swoją ważność z dniem 1 grudnia 2014 r. Podobnie gdy została wydana na czas określony np. do dnia 31 grudnia 2014 r.
Jeżeli natomiast została wydana na czas określony np. do dnia 15 listopada
2014 r. to utraci swoją ważność z tą datą.

 

 

  1. III.              Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

 

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa będzie wydawana wyłącznie na podstawie orzeczenia wydanego od dnia 1 lipca 2014 r.:

1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

 

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej. Jeżeli jednak posiada kartę parkingową wydaną przed tą datą to jej karta zachowuje ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r.

Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg
i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.

Ważne: Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Uwaga: Zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności nie jest tożsame
z posiadaniem znacznych ograniczeń w możliwości samodzielnego poruszania się.

Wyjątek: Ustawodawca przewidział odstępstwo od zasady, zgodnie z którą karta parkingowa od dnia 1 lipca 2014 r. przysługuje na podstawie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności wydawanego także od 1 lipca 2014 r. Wyjątek dotyczy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, które posiadają orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014 r. wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się – na podstawie dotychczasowego orzeczenia, jeżeli zawiera ono wskazanie do karty parkingowej. 

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia
1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia
o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.

Ważne: Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o umiarkowanym  stopniu niepełnosprawności jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności i tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

 

Uwaga: Wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia od dnia
1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia
1 lipca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności zawierającego wskazanie
w zakresie karty parkingowej.

Uwaga: W przypadku tych osób wskazanie do karty parkingowej nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że dziecko ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, co ustala się uwzględniając m.in. wiek dziecka. Jeżeli zatem to wiek dziecka
w chwili orzekania powoduje, że ma ono trudności w poruszaniu się, nie uzyska ono wskazania do karty parkingowej.

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony. Karta parkingowa wydawana jest na okres ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż na okres 5 lat.

 

Uwaga: Jeżeli orzeczenie uprawniające do karty parkingowej zostało wydane na czas nieokreślony (bezterminowo) albo na okres dłuższy niż 5 lat to i tak karta parkingowa zostanie wydana wyłącznie na okres 5 lat od dnia jej wydania. Jeżeli orzeczenie po dniu 1 lipca zostanie wydane na czas nieokreślony to karta parkingowa straci swoją ważność po 5 latach. Ale w tym przypadku aby uzyskać kolejną kartę wystarczy złożenie wniosku o jej wydanie, nie będzie potrzebne nowe orzeczenie.

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

 

  1. IV.              Karta parkingowa dla placówek

Kartę parkingową wydaje się placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Kartę parkingową placówce wydaje się na okres 3 lat.

  1. V.                Tryb wydawania karty parkingowej      

  Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki (wzór wniosku).

Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności
i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

 

 

 

 

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;

3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie nie pozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

 

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę.

Uwaga: W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator.

W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

 

We wniosku, w miejscu oznaczonym jako „wzór podpisu”, osoba niepełnosprawna składa wzór podpisu, z wyjątkiem:

1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia;

2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo;

3) osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu.

 

W przypadku osoby która nie ukończyła 18 roku życia, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo, a także osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu oraz wniosku placówki miejsce oznaczone we wniosku jako „wzór podpisu” pozostawia się niewypełnione.

Ważne: Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

1) jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;

2) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;

3) dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

 

Uwaga: W przypadku złożenia wniosku przez osoby które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

 

Ważne: Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

 

Uwaga: Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg
i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

 

Do wniosku placówki dołącza się:

1) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;

2) dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej – obowiązuje od dnia  4 stycznia 2016 r.

Składając wniosek wnioskodawca oświadcza o:

1) posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;

2) prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.

Ważne: Składając wniosek przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

 

Uwaga: W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku przewodniczący zespołu wzywa osobę niepełnosprawną lub placówkę, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

 

Ważne: Po bezskutecznym upływie terminu na uzupełnienie wniosku wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

 

W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje w formie pisemnej osobę niepełnosprawną lub placówkę o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem.
Uwaga: Od informacji o odmowie przyznania karty nie przysługuje odwołanie, ponieważ przyznanie karty jest czynnością materialno – techniczną i de facto konsekwencją posiadania orzeczenia wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

 

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.

Ważne: Przewodniczący zespołu ma w terminie 30 dni poinformować o dacie wydania karty a nie wydać kartę w tym terminie.

 

Przewodniczący zespołu, po uzupełnieniu blankietu karty parkingowej
o informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej lub placówki, daty ważności karty parkingowej, jej numeru oraz nazwy organu wydającego tę kartę dokonuje zabezpieczenia tej karty poprzez naniesienie hologramu i laminowanie.

Ważne: Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty.

Kartę parkingową wydaną:

1)  osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,

2) osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, odbiera jeden z rodziców,

3) osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie nie pozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo, odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd

– po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Osoba odbierająca kartę parkingową potwierdza jej odbiór. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

 

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość
i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki oraz potwierdza odbiór karty parkingowej. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu ul. Domagalskiego 7

nr: 35 1610 1322 2109 6500 7282 0001

Wniosek o wydanie karty parkingowej znajduje się pod poniższym adresem:

http://www.pcprzwolen.pl/wp-content/uploads/2014/08/wniosek.pdf

Lip
02
2014

,,Pogodne Lato 2014″

,,Pogodne Lato 2014”

Wzorem lat ubiegłych również i w tym roku dzieci z terenu naszego powiatu będą mogły aktywnie wypoczywać na wakacjach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu we współpracy  z Mazowiecką Chorągwią Związku Harcerstwa Polskiego w Płocku jest bezpośrednim realizatorem programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu pn. „Pogodne Lato 2014”.

W procedurze rekrutacji przeprowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu wspólnie z Ośrodkami Pomocy Społecznej przy współudziale Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do wyjazdu na obóz zostało zakwalifikowanych 43 dzieci w wieku od 8 do 15 lat. W dniu 01 lipca 2014 r. dzieci wyjechały nad morze do miejscowości Kąty Rybackie, gdzie bezpłatnie będą wypoczywać do 15 lipca 2014 r. Wszystkie dzieci zostaną wyposażone w tzw. „wyprawkę” składającą się z obuwia i stroju sportowego.

Dzieciom życzymy udanego wypoczynku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                                                                                                            w Zwoleniu

 

Lut
25
2014

ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Zwoleniu
ul. Wł. Jagiełły 4
26-700 Zwoleń
tel.:  0 48 676 33 89  wew. 15 i  wew. 20
tel./fax: 0 48 676 36 23
e-mail: pomoc@zwolenpowiat.pl

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU

W 2014 ROKU

REALIZUJE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

„MY SAMODZIELNI”

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, osób umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Priorytet VII – „Promocja integracji społecznej”

Działanie 7.1 – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”

Poddziałanie 7.1.2 – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Paź
22
2013

ogłoszenie

PIELGRZYMKA ZWOLEŃSKICH AMAZONEK DO CZĘSTOCHOWY

                                                                                                                                                                      

 Zwoleńskie Amazonki 5 października 2013 roku wraz z przyjaciółmi udały się na XVI Ogólnopolską Pielgrzymkę na Jasną Górę.  Podróż rozpoczęła się o godzinie 5 rano autokarem za sponsorowanym przez Burmistrza Miasta Zwolenia, by po wielu przygodach o godzinie 11 dotrzeć do Częstochowy na mszę świętą.

                                                                                                                                                              

Uroczystości przewodniczył abp senior Stanisław Nowak.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Powitanie wygłosił o. Sebastian Matecki, podprzeor Jasnej  Góry. Akt Zawierzenia Matce Bożej w imieniu Amazonek odczytała Krystyna Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonka”. Podczas mszy odczytano również okolicznościowy telegram skierowany przez papieża Franciszka do zgromadzonych.

Uczestniczki pielgrzymki wzięły udział w drodze krzyżowej oraz zwiedziły klasztori okoliczną część miasta. Po zakończeniu uroczystości pielgrzymi zaopatrzyli sięw okolicznościowe pamiątki: obrazy, różańce, złote róże, oraz obowiązkowo w ,,chlebek pielgrzyma”. Powrót do Zwolenia minął w przyjaznej atmosferze modlitw, rozmów  i śpiewów.

Kolejna pielgrzymka już za rok!

  Zapraszamy

 

  Renata Śmietanka

Przewodnicząca

Zwoleńskiego Stowarzyszenia ,,Amazonek”

 

Barbara Śliwa

Kierownik

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

 

 

Paź
22
2013

ogłoszenie

Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu zwoleńskiego

 

W dniu 24.09.2013 r. w Sali narad Starostwa Powiatowego w Zwoleniu  odbyło się szkolenie kadr pomocy społecznej z udziałem: Pana Waldemara Urbańskiego – Starosty zwoleńskiego, Pana Arkadiusza Sulimy Wicestarosty, Pana Stefana Bernaciaka – Etatowego Członka Zarządu Powiatu zwoleńskiego, Pani Małgorzaty Półtorak –Kierownika Oddziału Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego  w Delegaturze           w Radomiu, oraz Kierowników i pracowników  ośrodków  pomocy społecznej z terenu powiatu.

Spotkanie prowadziła Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                         w Zwoleniu Pani Barbara Śliwa.

Zakres tematyczny szkolenia obejmował zagadnienia :

1. Omówienie założeń do zmian w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r  – prowadząca:   Małgorzata Półtorak   

                                                                                                                                                                                      

2. Omówienie realizacji zapisów ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku -prowadząca : Joanna Banasik – pracownik  PCPR

3. Omówienie realizacji programów celowych realizowanych przez PCPR   w tym  finansowanych ze  środków PFRON jak i unii europejskiej  – prowadząca: Barbara Śliwa. 

           Odnosząc się do treści omawianych zagadnień  głos zabierali: Waldemar Urbański- Starosta Powiatu, jak i Stefan Bernaciak  Członek Zarządu Powiatu odpowiedzialny merytorycznie za tą problematykę.