Cze
11
2018

REALIZACJA PROJEKTU UNIJNEGO ,,ŁATWIEJSZY START” W 2018 ROKU

REALIZACJA PROJEKTU UNIJNEGO ,,ŁATWIEJSZY START” W 2018 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Zwoleniu w 2018 roku realizuje kolejne zadania projektu pod nazwą „Łatwiejszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX  Wspieranie  włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

W ramach ww. projektu unijnego finansowane jest czesne dla pełnoletniego wychowanka z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz sfinansowano dodatkowe zajęcia dla 8 pełnoletnich wychowanków z rodziny zastępczej i placówki opiekuńczo-wychowawczej m.in. karnety na basen, siłownię, korepetycje z języka angielskiego i matematyki.

W terminie 16.04.-27.04.2018 r. 16 – osobowa grupa osób z niepełnosprawnością uczestniczyła w Kursie zawodowym Siostra PCK/Opiekun osób starszych, który zakończył się egzaminem państwowym potwierdzającym ich umiejętności.

W terminie 14.05.-29.05.2018 r. 4 – osobowa grupa osób z niepełnosprawnością uczestniczyła w Kursie zawodowym obsługa komputera  (kurs z certyfikatem ECCC). Wszyscy uczestnicy pozytywnie zaliczyli egzamin otrzymując certyfikaty.

 

 

 

 

 

 

W terminie 23.05.-15.07.2018 r. odbywa się kurs zawodowy – Prawo jazdy  kat. C dla 2 pełnoletnich wychowanków z rodziny zastępczej i placówki opiekuńczo-wychowawczej.

W terminie 24.05.-20.07.2018 r. odbywa się kurs zawodowy – Spawacz – spawanie metodą TIG141 dla pełnoletniego wychowanka z rodziny zastępczej.

W II kwartale 2018 roku planowany jest również Kurs zawodowy – Obsługa kas fiskalnych dla 5 – osobowej grupy osób z niepełnosprawnością.

Do końca realizacji projektu ,,Łatwiejszy start” tj. 31.05.2018 r. zaplanowane są również:

–  ,,Trening pracy” dla 26 osób z niepełnosprawnością,

– ,,Trening pracy i preorientacji zawodowej” dla 8 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówki opiekuńczo-wychowawczej,

– Warsztaty fotograficzne dla 13 osób z niepełnosprawnością,

– Trening przedsiębiorczości dla 13 osób z niepełnosprawnością,

– Grupa wsparcia dla 4 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówki opiekuńczo-wychowawczej,

oraz spotkanie na zakończenie projektu dla uczestników ich opiekunów i środowiska, podsumowujący cały okres realizacji projektu unijnego ,,Łatwiejszy start”.

 

Kwi
23
2018

INFORMACJA O DNIU WOLNYM

INFORMACJA  DLA  INTERESANTÓW

W   DNIU 30 KWIETNIA  2018 R.   /PONIEDZIAŁEK/

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE   NIECZYNNE

/W związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy o 8 godzin w 2018 r. z powodu wystąpienia święta w dniu 6 stycznia 2018 r.           w sobotę (Święto Trzech Króli), ustala się dniem wolnym od pracy 30 kwietnia 2018 r./ – Zarządzenie Nr 1/2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu z dnia 2 stycznia  2018 r.

                   ZA NIEDOGODNOŚCI  W  TYM   DNIU PRZEPRASZAMY!

Lut
19
2018

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON w roku 2018

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w roku 2018

 

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.

Uwaga Wnioskodawcy!

W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie to  01.03.2018 rok dla Modułu I jak i Modułu II

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

 1. Modułu I – dnia 30 sierpnia 2018 r.
 2. Modułu II:
  • dnia 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),
  • dnia 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 9-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”.

AKTUALNE WNIOSKI ZOSTANĄ UMIESZCZONE DO 28.02.2018 ROKU

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

 1. dla Modułu I – dnia 30 sierpnia 2018 r.
 2. dla Modułu II:
 • dnia 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),
 • dnia 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

Realizatorem programu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu                        

Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń .

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 48 676 36 23 wew. 14.

 

Lis
24
2017

WYJAZDOWY WARSZTAT INTEGRACYJNO-SZKOLENIOWY 22.11.2017 ROK

WYJAZDOWY WARSZTAT INTEGRACYJNO-SZKOLENIOWY

22.11.2017 ROK

 

22 listopada 2017 roku 35-osobowa grupa – uczestników projektu unijnego ,,Łatwiejszy start” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu ich opiekunowie i środowisko, wybrała się do Radomia do Gospody ,,Jaskółeczka”.

Gospoda ,,Jaskółeczka” to innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne powstałe w 2007 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego Wzajemna Pomoc. To pierwsza na Mazowszu gospoda zatrudniająca osoby dotknięte zaburzeniami psychicznymi, dla których praca jest szansą na udział w życiu społecznym. Obecnie zatrudnionych jest 24 osoby, z czego 18 to osoby niepełnosprawne. Przedsiębiorstwo społeczne, jakim jest Gospoda, to jedna z najefektywniejszych metod integracji społecznej, zapobiegająca bierności zawodowej osób chorujących psychicznie. Właścicielem lokalu jest Stowarzyszenie ,,Wzajemna Pomoc”, a prezesem Zarządu jest pani Jolanta Gierduszewska i to właśnie ona zainteresowała naszą grupę opowieścią o powstaniu Gospody, jej zadaniach i jaką pomoc otrzymują niepełnosprawni pracownicy. Wyjazd stanowił doskonałą formę zapoznania uczestników z możliwościami jakie niesie rynek pracy.

Paź
17
2017

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 roku

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 05 października 2017 r. przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 r.”. Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w terminie od 1 listopada 2017 r. do 28 lutego 2018 roku.

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie od 1 listopada 2017 r. do 30 listopada 2018 roku.

Przypominamy, że:

 1. Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie do uczestnictwa w programie.
 2. Terminy naboru wniosków dla adresatów obszarów B, C, D, F i G programu określone zostaną przez realizatorów programu.
 3. W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu (procedury realizacji i załączniki).
 4. W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu (procedury realizacji i załączniki).
 5. Jednostka samorządu powiatowego będąca realizatorem programu składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

Informacji o programie w Oddziale Mazowieckim udziela Pani Beata Noceń pod numerem telefonu 22 311-83-45 bądź pod adresem bnocen@pfron.org.pl

Wrz
20
2017

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓDKU

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓDKU

Dom Pomocy Społecznej w Gródku jest samodzielną jednostką organizacyjną powiatu zwoleńskiego. Przeznaczony jest dla 77 osób przewlekle chorych psychicznie (kobiet i mężczyzn w wieku od 18 lat). Dom świadczy całodobowe usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających. Zapewnia miejsca zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie higieny osobistej i czystości, niezbędną odzież i obuwie, opiekę lekarską na ogólnych zasadach, udział w terapii zajęciowej, rehabilitację, dostęp do kultury i rekreacji, a także możliwość swobodnego praktykowania religii. Domem Pomocy Społecznej w Gródku kieruje dyrektor Pani Monika Cygan.

Aby ubiegać się o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Gródku należy w pierwszej kolejności zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej znajdującego się na terenie swojej gminy. Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej i kompletuje niezbędne dokumenty, potrzebne do umieszczenia klienta w domu pomocy społecznej. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego, ośrodek pomocy społecznej decyduje o skierowaniu do domu pomocy społecznej. Skierowanie do domu pomocy społecznej wydawane jest w formie decyzji administracyjnej. Wszystkie zebrane dokumenty w postępowaniu o umieszczenie w domu pomocy społecznej wraz z wywiadem środowiskowym i decyzją kierującą ośrodek pomocy społecznej składa do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami decyzję o umieszczeniu  w Domu Pomocy Społecznej w Gródku podejmuje Starosta Powiatu Zwoleńskiego na terenie, którego znajduje się placówka.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, który w przypadku DPS w Gródku w 2017 roku wynosi 3 220,40 zł. miesięcznie.

Opłaty na pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

– mieszkaniec domu pomocy społecznej nie więcej niż 70% swojego dochodu;

– małżonek, zstępni przed wstępnymi;

– gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

 

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

– Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy

społecznej.

Dane teleadresowe:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓDKU
GRÓDEK 26, 26-720 POLICZNA
tel. 048 677-00-29
e-mail:  dpsgrudek@pocztaplus.pl

Wrz
19
2017

,,I Ty możesz zostać rodziną zastępczą”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji

niezawodowych rodzin zastępczych

 

I Ty możesz zostać rodziną zastępczą

 

                 Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z najpiękniejszych misji, jaką może podjąć każdy człowiek: podzielić się miłością, przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu serce, troskę, radość, podarować święta, ciepłą atmosferę, spokój i bezpieczeństwo.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

 

Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń

Tel/fax (48) 676-36-23

e-mail: pcpr@zwolenpowiat.pl

Czym jest rodzina zastępcza

                Rodzina zastępcza jest formą tymczasowej opieki na dzieckiem.

W sytuacji kiedy dziecko nie może się wychowywać w swojej rodzinie naturalnej najlepszym wyjściem jest zapewnienie mu opieki rodzinnej.

Taką opiekę sprawują rodziny zastępcze.

Kto może pełnić funkcję rodziny zastępczej?

Komu można powierzyć pełnienie funkcji rodziny zastępczej?

Wymagania wobec kandydatów na rodziny zastępcze szczegółowo określa Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – art. 41 i 42. Zgodnie z ustawą pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:

 • Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • Nie są ograniczone do czynności prawnych;
 • Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

– zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz

– opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

 • Przebywają na terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidulanych potrzeb, w tym:

– rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

– właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

– wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 

Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych

Starosta Zwoleński udziela comiesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

Wrz
18
2017

,,9-dniowy wyjazd szkoleniowo-rehabilitacyjny ze środków Unii Europejskiej”

,,9-dniowy wyjazd szkoleniowo-rehabilitacyjny ze środków Unii Europejskiej”

 

24.08.2017 roku 32-osobowa grupa – uczestników projektu unijnego ,,Łatwiejszy start” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu i ich opiekunów wybrała się na 9-dniowe wyjazdowe warsztaty szkoleniowo-rehabilitacyjnego ośrodka Rekreacji Rehabilitacji i Wypoczynku 12 Dębów w Zaździerzu woj. mazowieckie.

Dla osób z niepełnosprawnościami na miejscu został przeprowadzony trening kompetencji osobistych, zespoły ćwiczeń psychoruchowych oraz indywidualne spotkania rozwojowe z psychologiem.

Cze
29
2017

WYJAZDOWY WARSZTAT INTEGRACYJNO-SZKOLENIOWY 27.06.2017 ROK

WYJAZDOWY WARSZTAT INTEGRACYJNO-SZKOLENIOWY

27.06.2017 ROK

27 czerwca 2017 roku 10-osobowa grupa – uczestników projektu unijnego ,,Łatwiejszy start” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu ich opiekunowie i środowisko, wybrała się do Stykowa, woj. świętokrzyskie do Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej. Jego głównym celem jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Praca w zakładzie przygotowuje osoby do aktywnego życia w społeczeństwie. Zakład powstał jako jeden z pierwszych zakładów tego typu  w Polsce   i w tym czasie jako jedyny od podstaw. Aktywności Zawodowej zatrudnia 45 osób o znacznym stopniu niepełnosprawnych na umowę o pracę. Natomiast w działalności obsługowo-rehabilitacyjnej jest  zatrudnionych 17 osób. Pracownicy niepełnosprawni są zatrudnieni   w pracowniach:

 1. Pracownia krawiecko-tkacka,
 2. Pracownia malarsko-zdobnicza,
 3. Pracownia wiklinowo-gipsowa,
 4. Pracownia stolarska,
 5. Ośrodek Wypoczynkowy-Styków,
 6. Dział sprzedaży,
 7. Administracja

Działalność produkcyjna zakładu zlokalizowana jest w miejscowości Styków, Oddział natomiast znajduje się w Kałkowie. Jako podstawowy kierunek prowadzenia rehabilitacji zawodowej Zespół Programowy przyjął dążenie do indywidualnego wspierania działań osób niepełnosprawnych. Uczestnicy warsztatu mogli zobaczyć jak wygląda produkcja rękodzieł artystycznych.

Następnie grupa wybrała do Oddziału PZAZ do Kałkowa. Tam zwiedziła m.in.  sale do rehabilitacji, sale do wyrobów gipsowych, malarską i sklep firmowy z wyrobami wykonanymi przez pracowników zakładu.

W związku z tym, iż PZAZ znajduje się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej uczestnicy wyjazdu mogli zwiedzić m.in. Golgotę, Drogę Krzyżową, Muzeum Przeszłości oraz mini ZOO.

Zakład w każdym roku odwiedza wiele delegacji z innych zakładów aktywności zawodowej jak i stowarzyszeń zajmujących się osobami niepełnosprawnymi.

Maj
15
2017

Podział środków PFRON

 

UCHWAŁA Nr 129/2017 ZARZĄDU POWIATU W ZWOLENIU z dnia 7 kwietnia 2017 r.w sprawie ustalenia kryteriów i wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych technicznych i w komunikowaniu się w 2017 roku

Poniżej link

treść uchwały