Mar
03
2016

Nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w terminie od 29 lutego do 25 kwietnia 2016 roku.

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie od 29 lutego do 30 listopada 2016 roku.

Terminy naboru wniosków dla adresatów obszarów B, C, D, F i G programu określone zostały na dzień 08.04.2016 r.

W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G program.

W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie  internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych http://www.pfron.org.pl/

 

 

Lut
24
2016

INFORMACJA DOTYCZĄCA PILOTAŻOWEGO PROGRAMU ,,AKTYWNY SAMORZĄD”!!

Powiat Zwoleński w roku 2016 również będzie realizował pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W 2016 roku będą realizowane następujące formy wsparcia przewidziane w pilotażowym programie „Aktywny samorząd:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
 • zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będzie możliwa po dokonaniu zmian w programie dotyczących zasad przyznawania tej pomocy.

Wnioski wraz z formularzami druków dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń, pokój Nr 4, a także na stronie internetowej www.pcprzwolen.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”-wnioski.

 

UMIESZCZONE WNIOSKI SĄ NADAL AKTUALNE !!

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

 1. dla Modułu I – dnia 30 sierpnia 2016 r.
 2. dla Modułu II:
 • dnia 15 kwietnia 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016),
 • dnia 10 października 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).

 

Realizatorem programu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń .

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 48 676 36 23 wew. 14.

Sty
11
2016

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZWOLEŃSKIEGO – AKTUALNY HARMONOGRAM

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZWOLEŃSKIEGO – HARMONOGRAM

 

Urząd Gminy w Przyłęku                         PONIEDZIAŁEK w godzinach od 10:00 do 14:00

Pokój nr 18

Bezpłatnych porad prawnych udziela Radca Prawny

 

Urząd Gminy w Kazanowie                     WTOREK w godzinach od 11:00 do 15:00

Pokój nr 6

Bezpłatnych porad prawnych udziela Radca Prawny

 

Urząd Gminy w Tczowie                        ŚRODA w godzinach od 10:00 do 14:00

Pokój nr 21

Bezpłatnych porad prawnych udziela Radca Prawny

 

Urząd Gminy w Policznie                        CZWARTEK w godzinach od 10:00 do 14:00

                                             Pokój nr 16

Bezpłatnych porad prawnych udziela Adwokat

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu, ul. Wojska Polskiego 78

                                           

                                             PIĄTEK w godzinach od 8:00 do 12:00

Pokój nr 6

Bezpłatnych porad prawnych udziela Adwokat

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu ul. Plac Kochanowskiego 1

                                            

                                             PONIEDZIAŁEK w godz. od 8:00 do12:00

                                             WTOREK-PIĄTEK w godz. od 7:30 do 11:30

Pokój nr 15

Bezpłatnych porad prawnych udziela Radca Prawny

 

Punkt mieszczący się w Miejskim Ośrodku  Pomocy Społecznej

w Zwoleniu obsługiwany jest przez  organizację pozarządową

Lubelski Ośrodek Samopomocy ul. Grodzka 14, 20 -112 Lublin

                 

Mieszkańcy Powiatu Zwoleńskiego mogą korzystać z nieodpłatnych porad prawnych w dowolnym punkcie utworzonym na terenie Powiatu.   

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:                                  

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia

5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych

i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.

o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 

Sty
05
2016

INFORMACJA!!

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE INFORMUJE:

 

– WNIOSKI O DOFINANSOWANIE DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO WYDAWANE I PRZYJMOWANE BĘDĄ OD 01.02.2016 r. DO 31.03.2016 r.

 

– WNIOSKI O DOFINANSOWANIE DO:  ZAKUPU PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH; ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO; LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ, TECHNICZNYCH; LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH WYDAWANE I PRZYJMOWANE BĘDĄ OD 01.02.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Lis
02
2015

Szkolenie informacyjno – warsztatowe pn. „Trening pewności siebie”

Szkolenie informacyjno – warsztatowe pn. „Trening pewności siebie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Zwoleniu zaplanowało organizację cyklu szkoleń dla dzieci i rodzin zastępczych z powiatu zwoleńskiego pn. „Trening pewności siebie”.

W dniu 27.10.2015r. w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i w sali Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu odbyło się pierwsze spotkanie.

W szkoleniu wzięły udział dzieci z rodzin zastępczych będące uczniami gimnazjum oraz ich rodzice zastępczy.

Szkolenie poprowadzili pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu:

 1. Pani Magdalena Michałowska – Kmiecik
 2. Pani Izabela Młyńska
 3. Pani Joanna Zubrzycka

Celem spotkania było wzmocnienie samooceny i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Szkolenie było również okazją do zintegrowania się dzieci, a także rodziców. Dzieci poznały praktyczne sposoby radzenia sobie z zaczepkami i obrażaniem ze strony rówieśników. Przygotowano również materiały dla rodziców dotyczące przemocy w szkole. Kolejne spotkanie odbędzie się 17.11.2015r.

Paź
21
2015

Szkolenie informacyjno – warsztatowe pn. ,,Niepokojące sygnały w zachowaniu dziecka – wczesna diagnoza”

Szkolenie informacyjno – warsztatowe

pn. ,,Niepokojące sygnały w zachowaniu dziecka – wczesna diagnoza”

Dnia 16.10.2015r. w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu odbyło się bezpłatne szkolenie informacyjno – warsztatowe pn. ,,Niepokojące sygnały w zachowaniu dziecka – wczesna diagnoza”. Organizatorem szkolenia było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu przy współpracy ze Stowarzyszeniem ,,Karuzela” z siedzibą w Radomiu. W szkoleniu wzięli udział pracownicy szkół podstawowych, przedszkoli, poradni, ośrodków zdrowia, policji, sądu oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu zwoleńskiego. Łącznie w szkoleniu wzięło udział 51 osób.

Szkolenie obejmowało następujące bloki tematyczne:

 1. Niepokojące zachowanie – na co zwrócić uwagę

 2. Program przesiewowy Badabada fundacji Synapsis.

 3. Choroba sieroca, jak się objawia, jak sobie z nią poradzić?

 4. Narzędzia pomocy dziecku i rodzinie.

Ostatnim etapem szkolenia był panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy szkolenia mogli zadawać pytania dotyczące indywidualnych przypadków z jakimi spotykają się w swojej pracy.

Osobami prowadzącymi szkolenie były:

 1. Pani Linda Błach – Dąbrowska – pedagog, terapeuta w Stowarzyszeniu ,,Karuzela”.

 2. Pani Magdalena Pawelec – oligofrenopedagog w Stowarzyszeniu ,,Karuzela”.

 3. Pani Daria Ciechanowska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR w Zwoleniu.

Podczas szkolenia głos zabrały również Pani Barbara Śliwa – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu oraz Pani Katarzyna Ziętek – wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia ,,Karuzela”.

Po zakończonym szkoleniu każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe dotyczące tematyki szkolenia.

Zorganizowane szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem a jego uczestnicy mieli okazję zwiększyć swoją wiedzę z zakresu omówionej tematyki, co na pewno będzie przydatne w ich pracy zawodowej.

 

Paź
21
2015

Szkolenie pn. ,,Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”

Szkolenie pn. ,,Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”

Dnia 11.09.2015r. w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 78, odbyło się szkolenie pn. ,,Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”. Gośćmi honorowymi spotkania byli: Pan Waldemar Urbański – Starosta Powiatu Zwoleńskiego, Pan Arkadiusz Sulima – Wicestarosta Powiatu Zwoleńskiego, Pan Jerzy Sowula – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Zwoleńskiego, Pani Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia oraz Pani Teresa Pancerz-Pyrka – Wójt Gminy Kazanów.

Gospodarzem spotkania była Pani Barbara Śliwa – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu.

Program szkolenia obejmował następujące tematy:

 1. Zadania służb w praktyce przeciwdziałania przemocy;

 2. Piecza zastępcza na terenie Powiatu Zwoleńskiego;

 3. Procedura niebieskiej karty.

Podczas szkolenia każdy z tematów został omówiony przez prelegentów. Zadania służb

w praktyce przeciwdziałania przemocy omówiła Pani Edyta Węglicka (Starszy inspektor w Oddziale Wydziału Polityki Społecznej, MUW w Warszawie, Delegatura Placówka Zamiejscowa w Radomiu). Problematykę pieczy zastępczej na terenie Powiatu Zwoleńskiego omówiła Pani Agnieszka Banaszek (Inspektor PCPR w Zwoleniu) i Pani Daria Ciechanowska (Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej PCPR w Zwoleniu). Procedurę niebieskiej karty omówiła Pani Agnieszka Kołdej (Inspektor Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KPP w Zwoleniu).

Przeprowadzone szkolenie było okazją do omówienia najważniejszych kwestii dot. przeciwdziałania przemocy. Wszyscy uczestnicy mieli okazję do zadawania pytań i dzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni przez Kierownika PCPR w Zwoleniu – Panią Barbarę Śliwa do zwiedzania nowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu.