Lis
30
2016

Projekt „Łatwiejszy start”

 

Projekt „Łatwiejszy start” dofinansowany jest ze środków UE, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.08.2018 r.

Całkowita wartość projektu 475 668,86 w tym:

  • 380 535,09 zł – dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  • 95 133,77 zł – wkład własny Powiatu Zwoleńskiego

Projekt skierowany jest do 34 osób w tym 26 osób z niepełnosprawnością, 4 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych i 4 dzieci z rodzin zastępczych  zamieszkałych na terenie Powiatu Zwoleńskiego.

Cel główny: zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 26 osób z niepełnosprawnościami,    4 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i 4 dzieci z rodzin zastępczych – do końca VIII 2018 r.

Cele szczegółowe:

  • Zwiększenie motywacji do działań mających na celu rozwój osobisty wśród 34 uczestników – do końca VIII 2018 r.
  • Podniesienie umiejętności psychospołecznych wśród 34 uczestników – do końca VIII 2018 r.
  • Poprawa stanu psychofizycznego wśród 26  uczestników – do końca VIII 2018 r.
  • Integracja środowiskowa wśród 34 uczestników i otoczenia grupy docelowej – do końca VIII 2018 r.
  • Wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych wśród 34 uczestników – do końca VIII 201 8r.
  • Staż dla 8 uczestników przez minimum 3 miesiące– do końca VIII 2018 r.

W zależności od zdiagnozowanych potrzeb i indywidualnej ścieżki reintegracji projekt przewiduje bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym programie aktywizacyjno szkoleniowym.

Przedsięwzięcia realizowane będą na miejscu i w formie wyjazdowej.

 

Lis
17
2016

SEMINARIUM „ŚWIADOMY RODZIC – SZCZĘŚLIWE DZIECKO”

SEMINARIUM „ŚWIADOMY RODZIC – SZCZĘŚLIWE DZIECKO”

Stowarzyszenie Słoneczny Dom w Radomiu i Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu w partnerstwie z  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu 27 października zorganizowali seminarium „ŚWIADOMY RODZIC – SZCZĘŚLIWE DZIECKO”.

Seminarium odbyło się w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. W spotkaniu uczestniczyło ok. 150 osób z różnych instytucji, których celem pracy jest głównie dobro dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Przedstawicielami Powiatu Zwoleńskiego byli Pan Arkadiusz Sulima – Wicestarosta Zwoleński, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu – Barbara Śliwa wraz z pracownikami oraz zawodowa rodzina zastępcza.

Każdy z prelegentów podzielił się swoimi doświadczeniami w pracy z dzieckiem, rodziną zarówno biologiczną jak i zastępczą.

Program seminarium przedstawiał się następująco:

„Inwestowanie w usługi dla dzieci – system wsparcia rodziny i profilaktyki społecznej” – Lidia Ułanowska – Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie;

„Rola ośrodka adopcyjnego w systemie opieki nad dzieckiem” – Bożena Sawicka – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie i Monika Bednarczyk Wojewódzki Ośródek Adopcyjny Odział Zamiejscowy w Radomiu;

„Rozwój Zawodowych Rodzin Zastępczych” – doświadczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu – Danuta Lesiak – Kierownik Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu;

„DOM USAMODZIELNIENIA – miejscem nauki samodzielności, odpowiedzialności, kształtowania własnej tożsamości oraz przygotowania do dorosłego życia” – Ewa Drelewska – Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Radomiu;

„Zrozumieć dziecko w rodzinie zastępczej, adopcyjnej, placówce – postępowanie z dzieckiem z zaburzona więzią” – Dariusz Wasiński – pedagog, psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Dyrektor merytoryczny CTS, wieloletni dyrektor Domu Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa, instruktor Szkoleniowego Programu Umacniania Rodziny;

„Asystentura – nowatorska usługa w systemie wspierania rodzin” – Izabela Ziółek – specjalista pracy socjalnej Zespołu Pomocy Rodzinie i Organizowania Społeczności Lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu;

„W trosce o dobro dziecka – funkcjonowanie pieczy zastępczej na przykładzie pracy koordynatorów powiatu zwoleńskiego” – Barbara Śliwa – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu;

„Uregulowanie sytuacji prawnej dziecka. Współpraca Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z Sądami, Instytucjami Pomocowymi” – Małgorzata Smagiel – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku;

„Dobre praktyki pracy z rodzinami zastępczymi w powiecie kozienickim” – Justyna Słomka – Stachowicz – koordynator Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach;

„Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – praca z rodziną poprzez Trening Skutecznego Rodzica” – Agnieszka Nowosińska – pedagog, trener oraz Magdalena Filipowska – psycholog, trener;

„Problem osamotnienia i opuszczenia dziecka w rodzinie wyzwaniem dla współczesnych instytucji opieki nad dzieckiem” – Andrzej Gołębiowski Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Prorektor Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.

Podsumowując seminarium można zauważyć jak szeroka tematyka działań, inicjatyw i prac podejmowanych jest dla dobra dziecka. Seminarium spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i było obrazem wypracowanej przez lata współpracy między jednostkami. Działając wspólnie chcemy wspierać rodzinę, stworzyć odpowiednie warunki dla lepszego rozwoju dzieci zarówno w rodzinach biologicznych jak i zastępczych.

Paź
25
2016

SEMINARIUM ,,NIE BĄDŹ OBOJĘTNY NA PRZEMOC”

SEMINARIUM

,,NIE BĄDŹ OBOJĘTNY NA PRZEMOC”

 

Dnia 18 października 2016r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Rolniczo Technicznych w Zwoleniu odbyło się seminarium ,,Nie bądź obojętny na przemoc” zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Słoneczny Dom w Radomiu w ramach projektu pn. ,,Nie bądź obojętny na przemoc” współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Program seminarium przedstawiał się następująco:

9:40 – 10:00 Rejestracja uczestników

– Prawne aspekty sytuacji krzywdzenia dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym

Prowadzący – adwokat Artur Miłecki – MKM Kancelarie Adwokackie

– Interwencja kryzysowa na przykładzie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Prowadzący – Joanna Nowotnik – pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

– Sytuacja dziecka doświadczającego przemocy w rodzinie

Prowadzący – Anna Adamczyk – psycholog

11:25-11:45 Przerwa kawowa

– Procedura ,,Niebieskiej karty” – realizacja zadań Policji w związku z przemocą w rodzinie

Prowadzący – Agnieszka Kołdej – Inspektor Zespołu ds. Nieletnich i Patologii SP KPP w Zwoleniu

– Innowacyjne metody pracy z rodziną doświadczającą przemocy

Prowadzący – Grażyna Jabłońska – pedagog, terapeuta uzależnień

– Panel dyskusyjny ,,Dobre praktyki w zakresie działań profilaktycznych i pomocowych przeciw przemocy” z przedstawicielami Policji, instytucji pomocy społecznej, szkoły, Poradni psychologiczno-pedagogicznej, organizacji pozarządowych

– Podsumowanie konkursu plastycznego ,, Nie bądź obojętny na przemoc”

13:45 Zakończenie seminarium

W seminarium wzięli udział m.in. Pan Waldemar Urbański – Starosta Zwoleński, Pan Arkadiusz Sulima – Wicestarosta Zwoleński, Pani Jerzy Sowula – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Zwoleńskiego jak również przedstawiciele policji, oświaty, sądu, instytucji pomocy społecznej, poradni psychologiczno – pedagogicznej i organizacji pozarządowych.

Seminarium poprowadziła Pani Barbara Śliwa – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu i Pani Izabela Kolanowska – koordynator projektu ,, Nie bądź obojętny na przemoc”.

Zorganizowane spotkanie było okazją do poruszenia problematyki przemocy z jaką spotykają się w swojej pracy zaproszeni goście.

Podczas seminarium podsumowano konkurs plastyczny pn. ,,Nie bądź obojętny na przemoc” i wręczono nagrody zwycięzcom. Wszyscy zaproszeni goście mogli obejrzeć prace plastyczne z których została utworzona wystawa.

 

 

 

 

 

Paź
11
2016

Projekt ,, Nie bądź obojętny”

Projekt

,, Nie bądź obojętny”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu przy współpracy ze Stowarzyszeniem Słoneczny Dom w Radomiu realizuje w 2016 roku projekt pn. ,,Nie bądź obojętny na przemoc” współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W ramach realizowanego projektu zaplanowano następujące działania:

– konkurs plastyczny pn. ,,Nie bądź obojętny na przemoc” skierowany do dzieci Szkół Państwowych na terenie miasta Zwolenia w terminie od 12.09.2016r. do 10.10.2016r.

– warsztaty dla rodziców zastępczych z terenu Powiatu Zwoleńskiego pn. ,, Podejmij wyzwanie i zmień swoje zachowanie w terminie od 30.09.2016r. do 07.10.2016r.”;

– seminarium ,,Nie bądź obojętny na przemoc” skierowane do pracowników samorządowych, służby zdrowia i oświaty z terenu Powiatu Zwoleńskiego w terminie 18.10.2016r.

W dniu 07.10.2016r. zakończył się cykl warsztatów dla rodziców zastępczych pn. ,,Podejmij wyzwanie i zmień swoje zachowanie”.

 

Wrz
08
2016

XVIII Dożynki Powiatowe 2016 z udziałem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

XVIII Dożynki Powiatowe 2016

z udziałem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu po raz drugi wzięło udział w Dożynkach Powiatowych.

W tym roku PCPR w Zwoleniu na swoim stoisku również zorganizowało dla najmłodszych miejsce, gdzie wszystkie chętne dzieci mogły pomalować przygotowane wcześniej przez PCPR malowanki. Atrakcja ta cieszyła się w tym roku bardzo dużym zainteresowaniem, szczególnie ze względu na to, że dzieła najmłodszych były zawieszane na przygotowanej wcześniej tablicy. Co chwilę do stolika, gdzie można było pomalować obrazki przychodziły dzieci, co bardzo cieszyło pracowników PCPR. Każde dziecko za namalowany obrazek dostawało nagrodę w postaci słodyczy i drobnych gadżetów.

Udział Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu był również okazją do promowania rodzicielstwa zastępczego. Na tą okoliczność zostały przygotowane ulotki informacyjne, które pracownicy PCPR rozdawali i jednocześnie zachęcali do zapoznania się z nimi.

Lip
13
2016

Fundacja „Znajdź Pomoc”

Fundacja „Znajdź Pomoc”, jej głównym celem jest prowadzenie Ogólnopolskiego Portalu Wsparcia „Znajdź Pomoc.pl” i towarzyszenie każdemu Podopiecznemu od pojawienia się problemu do jego rozwiązania. Portal ten ma służyć wszystkim osobom (chorym, z niepełnosprawnościami, znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej) i pozwolić na szybkie znalezienie pomocy w konkretnym obszarze.

Z wyrazami szacunku,

Daria Michalik
Koordynator Biura
Specjalista ds. Podopiecznych
Fundacja „Znajdź Pomoc”

plakat

Lip
06
2016

,,Pogodne Lato 2016”

,,Pogodne Lato 2016”

Wzorem lat ubiegłych również i w tym roku dzieci z terenu naszego powiatu będą mogły aktywnie wypoczywać na wakacjach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu we współpracy z Mazowiecką Chorągwią Związku Harcerstwa Polskiego w Płocku jest bezpośrednim realizatorem programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży          z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu pn. „Pogodne Lato”.

W procedurze rekrutacji przeprowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu wspólnie z Ośrodkami Pomocy Społecznej przy współudziale Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do wyjazdu na obóz zostało zakwalifikowanych 43 dzieci w wieku od 8 do 15 lat. W dniu 05 lipca 2016 r. dzieci wyjechały do Gorzewa, gdzie bezpłatnie będą wypoczywać do 19 lipca 2016 r. Wszystkie dzieci zostaną wyposażone w tzw. „wyprawkę” składającą się z obuwia i stroju sportowego.

 

Dzieciom życzymy udanego wypoczynku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

 

Cze
06
2016

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO W POWIECIE ZWOLEŃSKIM

 

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

W POWIECIE ZWOLEŃSKIM

 

            Dnia 19 maja 2016r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu odbył się Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w którym wzięły udział rodziny zastępcze Powiatu Zwoleńskiego, zaproszeni goście tj. Pan Waldemar Urbański – Starosta Zwoleński, Pan Arkadiusz Sulima – Wicestarosta Zwoleński oraz Pan Jerzy Sowula – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Zwoleńskiego. Spotkanie odbyło się pod przewodnictwem Pani Barbary- Śliwa – Kierownika PCPR w Zwoleniu jak również koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej Powiatu Zwoleńskiego tj. Darii Ciechanowskiej i Katarzyny Kosmala.

W tym roku dzień rodzicielstwa zastępczego połączono ze szkoleniem pt. ,,Rola pochwały i kary w wychowaniu”, które poprowadziły Panie Magdalena Michałowska-Kmiecik i Aleksandra Kosno – psychologowie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu.

Po szkoleniu Starosta Zwoleński Waldemar Urbański, Wicestarosta Zwoleński Arkadiusz Sulima i Etatowy Członek Zarządu Jerzy Sowula złożyli na ręce rodzin zastępczych podziękowania za trud i poświęcenie, za troskę i opiekę, którymi każdego dnia rodziny darzą swoich podopiecznych, życząc wielu sił, zrozumienia, cierpliwości, wytrwałości oraz doświadczania tego dobra, które okazują potrzebującym.