Cze
08
2020

INFORMACJA DLA INTERESANTÓW

INFORMACJA  DLA  INTERESANTÓW

W   DNIU 12 CZERWCA  2020 R.   /PIĄTEK/

URZĄD BĘDZIE NIECZYNNY

 

W związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy o 8 godzin w okresie rozliczeniowym maj 2020 r. – sierpień 2020 r.
(z powodu wystąpienia święta w dniu 15 sierpnia 2020 r. w sobotę:),
wyznacza się dzień  12 czerwca 2020 r. dniem wolnym od pracy –                            Zarządzenie Nr 5/2020 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                    w Zwoleniu z dnia 22 maja 2020 r.

 

 

ZA NIEDOGODNOŚCI  W  TYM   DNIU  PRZEPRASZAMY!

 

Kwi
24
2020

WAŻNE!

OGŁOSZENIE
KIEROWNIKA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU

W związku z nadzwyczajną sytuacją, związaną z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej jak i samych opiekunów Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu wstrzymuje odwiedziny rodziców i krewnych dzieci oraz zawiesza urlopowanie podopiecznych do w/w aż do chwili, w której zdrowie i życie wszystkich nie będzie zagrożone.
Ze względu na powyższe PCPR w Zwoleniu zwraca się o zrozumienie powagi sytuacji i uszanowanie podjętych środków ostrożności.
Jednocześnie informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu jest już otwarte na przyjmowanie interesantów przy zachowaniu odpowiednich narzędzi ochronnych.

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Barbara Śliwa

Mar
25
2020

Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych – praca zawieszona do odwołania

INFORMACJA

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, Starosta Zwoleński informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług nieodpłatnych porad prawnych –

zawiesza w okresie od 26 marca 2020 r.
do odwołania działalność punktu
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

Osoby uprawnione mające pilną potrzebę skorzystania z usług nieodpłatnych porad prawnych mogą telefonicznie lub e-mailem skontaktować się z osobą udzielającą porad prawnych w godzinach pracy punktu.

Numer telefonu: 502 612 308
E-mail: grzegorzgrzona@op.pl

Mar
19
2020

Coronavirusa COVID-19 -dyżury telefoniczne w godz. 7:30-19:00

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronavirusa COVID-19, informujemy iż w PCPR w Zwoleniu uruchomione zostały dyżury telefoniczne w godz. 7:30-19:00 każdego dnia, w celu uzyskania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

48.676-36-23 od godz. 7:30 do 15:30

lub 508-201-280 od 15:30 do 19:00

Na co mogą liczyć ososby objęte kwarantanną.

Mar
16
2020

Komunikat o zamknięciu urzędów

SZANOWNI  MIESZKAŃCY!

UWAGA!

WAŻNY KOMUNIKAT!

Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zarząd Dróg  i placówki oświatowe zostają zamknięte dla interesantów od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 17 kwietnia 2020 roku.

W związku z bardzo dynamiczną sytuacją, związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonym stanem epidemicznym na terytorium kraju, Starosta Zwoleński zdecydował o zamknięciu budynków Starostwa Powiatowego i jednostek podległych dla interesantów.

Zawieszona zostaje działalność wszystkich wydziałów Starostwa, w tym Wydziału Komunikacji i Transportu, Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Budownictwa i Architektury, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Prosimy mieszkańców o załatwianie spraw drogą elektroniczną, drogą pocztową, poprzez e-PUAP lub przez platformę PeUP (www.peup.pl).

W sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki, przypadkach losowych itp. prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:

STAROSTWO POWIATOWE W ZWOLENIU:

Sekretariat                                                                                                     (48) 677 96 01

Wydział Komunikacji i Transportu                                                       (48) 677 96 10

Wydział Budownictwa i Architektury                                                   (48) 677 96 08

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami    (48) 677 96 31

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska                    (48) 677 96 03

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZWOLENIU:                            (48) 676 27 94

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                          (48)  676 36 23

W ZWOLENIU:                                                                         

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ZWOLENIU:                           (48) 676 49 56

W związku z decyzją Starosty Zwoleńskiego, informujemy, że:

 • Starostwo i jednostki podległe będą pracować w niepełnej obsadzie i realizować tylko najpilniejsze sprawy urzędowe,
 • wszystkie Wydziały, które wydają decyzje administracyjne, zaświadczenia, wypisy z rejestrów czy inne pisma urzędowe nie będą przyjmowały interesantów,
 • Wydział Komunikacji wstrzymuje rejestrację pojazdów, obsługę spraw związanych z prawami jazdy oraz transportu drogowego. Zawiadomienie o nabyciu i zbyciu pojazdu można złożyć online za pomocą systemów  e-administracji (e-PUAP),
 • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami informuje że istnieje możliwość składania wniosków poprzez platformę e-PUAP oraz przez stronę internetową pod adresem: http://zwolenpowiat.geoportal2.pl/ ,
 • Kasa Starostwa przy ul. Wł. Jagiełły 4 nie będzie przyjmować wpłat gotówkowych – wszelkie wpłaty będą przyjmowane tylko i wyłącznie za pomocą przelewów elektronicznych.

Dane teleadresowe i adresy poczty e-mail poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego w Zwoleniu i jednostek podległych znajdują się na stronie internetowej www.zwolenpowiat.pl w zakładce Starostwo i zakładce Jednostki powiatu.

W sprawach już zarejestrowanych, pisma i decyzje administracyjne będą wysłane tradycyjną pocztą na podane adresy korespondencyjne.

Dodatkowo w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, przy ul. Wł. Jagiełły 4 na parterze została ustawiona urna, do której należy wrzucać pilną korespondencję adresowaną do poszczególnych wydziałów.

Wszelkie niezbędne informacje oraz odpowiedzi na zapytania w danej sprawie można otrzymać za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Z poważaniem

STAROSTA ZWOLEŃSKI

Stefan Bernaciak

Sie
31
2019

Rekrutacja do Projektu ,,Wsparcie w lepszym starcie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

zaprasza do udziału

w Projekcie „Wsparcie w lepszym starcie”

od 01.09.2019 r. do 30.11.2020 r.

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

– osoby z niepełnosprawnością w wieku od 18 do 60 lat;

– osoby objęte indywidualnym programem usamodzielnienia w wieku od 18 do 25 lat;

– zamieszkujące na terenie Powiatu Zwoleńskiego;

– posiadające status osoby nieaktywnej zawodowo, bezrobotnej lub biernej zawodowo;

– posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne;

– korzystające ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

 

Oferujemy:

– trening kompetencji życiowych

– trening kompetencji społecznych

– trening kompetencji osobistych

– trening motywacji – forma wyjazdowa

– poradnictwo psychologiczne

– poradnictwo prawne

– poradnictwo socjalne

– trening pracy

– kursy zawodowe

– warsztaty z ekonomii społecznej

– indywidualne doradztwo zawodowe

– kursy i szkolenia

– warsztaty terapeutyczne

– zajęcia psychoruchowe

 

Rekrutacja wraz z indywidualną diagnozą potrzeb prowadzona jest w okresie

od 01.08.2019 r. do 30.09.2019 r.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Projektu prosimy o kontakt:

Biuro Projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

26-700 Zwoleń, ul. Wojska Polskiego 78

telefon (48) 676 36 23 e-mail: pcpr@zwolenpowiat.pl; http://www.pcprzwolen.pl/ 

 

 

 

 

 

Lis
30
2016

Projekt „Łatwiejszy start”

 

Projekt „Łatwiejszy start” dofinansowany jest ze środków UE, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.08.2018 r.

Całkowita wartość projektu 475 668,86 w tym:

 • 380 535,09 zł – dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 95 133,77 zł – wkład własny Powiatu Zwoleńskiego

Projekt skierowany jest do 34 osób w tym 26 osób z niepełnosprawnością, 4 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych i 4 dzieci z rodzin zastępczych  zamieszkałych na terenie Powiatu Zwoleńskiego.

Cel główny: zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 26 osób z niepełnosprawnościami,    4 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i 4 dzieci z rodzin zastępczych – do końca VIII 2018 r.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie motywacji do działań mających na celu rozwój osobisty wśród 34 uczestników – do końca VIII 2018 r.
 • Podniesienie umiejętności psychospołecznych wśród 34 uczestników – do końca VIII 2018 r.
 • Poprawa stanu psychofizycznego wśród 26  uczestników – do końca VIII 2018 r.
 • Integracja środowiskowa wśród 34 uczestników i otoczenia grupy docelowej – do końca VIII 2018 r.
 • Wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych wśród 34 uczestników – do końca VIII 201 8r.
 • Staż dla 8 uczestników przez minimum 3 miesiące– do końca VIII 2018 r.

W zależności od zdiagnozowanych potrzeb i indywidualnej ścieżki reintegracji projekt przewiduje bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym programie aktywizacyjno szkoleniowym.

Przedsięwzięcia realizowane będą na miejscu i w formie wyjazdowej.

 

Lis
17
2016

SEMINARIUM „ŚWIADOMY RODZIC – SZCZĘŚLIWE DZIECKO”

SEMINARIUM „ŚWIADOMY RODZIC – SZCZĘŚLIWE DZIECKO”

Stowarzyszenie Słoneczny Dom w Radomiu i Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu w partnerstwie z  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu 27 października zorganizowali seminarium „ŚWIADOMY RODZIC – SZCZĘŚLIWE DZIECKO”.

Seminarium odbyło się w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. W spotkaniu uczestniczyło ok. 150 osób z różnych instytucji, których celem pracy jest głównie dobro dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Przedstawicielami Powiatu Zwoleńskiego byli Pan Arkadiusz Sulima – Wicestarosta Zwoleński, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu – Barbara Śliwa wraz z pracownikami oraz zawodowa rodzina zastępcza.

Każdy z prelegentów podzielił się swoimi doświadczeniami w pracy z dzieckiem, rodziną zarówno biologiczną jak i zastępczą.

Program seminarium przedstawiał się następująco:

„Inwestowanie w usługi dla dzieci – system wsparcia rodziny i profilaktyki społecznej” – Lidia Ułanowska – Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie;

„Rola ośrodka adopcyjnego w systemie opieki nad dzieckiem” – Bożena Sawicka – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie i Monika Bednarczyk Wojewódzki Ośródek Adopcyjny Odział Zamiejscowy w Radomiu;

„Rozwój Zawodowych Rodzin Zastępczych” – doświadczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu – Danuta Lesiak – Kierownik Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu;

„DOM USAMODZIELNIENIA – miejscem nauki samodzielności, odpowiedzialności, kształtowania własnej tożsamości oraz przygotowania do dorosłego życia” – Ewa Drelewska – Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Radomiu;

„Zrozumieć dziecko w rodzinie zastępczej, adopcyjnej, placówce – postępowanie z dzieckiem z zaburzona więzią” – Dariusz Wasiński – pedagog, psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Dyrektor merytoryczny CTS, wieloletni dyrektor Domu Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa, instruktor Szkoleniowego Programu Umacniania Rodziny;

„Asystentura – nowatorska usługa w systemie wspierania rodzin” – Izabela Ziółek – specjalista pracy socjalnej Zespołu Pomocy Rodzinie i Organizowania Społeczności Lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu;

„W trosce o dobro dziecka – funkcjonowanie pieczy zastępczej na przykładzie pracy koordynatorów powiatu zwoleńskiego” – Barbara Śliwa – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu;

„Uregulowanie sytuacji prawnej dziecka. Współpraca Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z Sądami, Instytucjami Pomocowymi” – Małgorzata Smagiel – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku;

„Dobre praktyki pracy z rodzinami zastępczymi w powiecie kozienickim” – Justyna Słomka – Stachowicz – koordynator Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach;

„Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – praca z rodziną poprzez Trening Skutecznego Rodzica” – Agnieszka Nowosińska – pedagog, trener oraz Magdalena Filipowska – psycholog, trener;

„Problem osamotnienia i opuszczenia dziecka w rodzinie wyzwaniem dla współczesnych instytucji opieki nad dzieckiem” – Andrzej Gołębiowski Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Prorektor Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.

Podsumowując seminarium można zauważyć jak szeroka tematyka działań, inicjatyw i prac podejmowanych jest dla dobra dziecka. Seminarium spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i było obrazem wypracowanej przez lata współpracy między jednostkami. Działając wspólnie chcemy wspierać rodzinę, stworzyć odpowiednie warunki dla lepszego rozwoju dzieci zarówno w rodzinach biologicznych jak i zastępczych.

Paź
25
2016

SEMINARIUM ,,NIE BĄDŹ OBOJĘTNY NA PRZEMOC”

SEMINARIUM

,,NIE BĄDŹ OBOJĘTNY NA PRZEMOC”

 

Dnia 18 października 2016r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Rolniczo Technicznych w Zwoleniu odbyło się seminarium ,,Nie bądź obojętny na przemoc” zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Słoneczny Dom w Radomiu w ramach projektu pn. ,,Nie bądź obojętny na przemoc” współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Program seminarium przedstawiał się następująco:

9:40 – 10:00 Rejestracja uczestników

– Prawne aspekty sytuacji krzywdzenia dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym

Prowadzący – adwokat Artur Miłecki – MKM Kancelarie Adwokackie

– Interwencja kryzysowa na przykładzie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Prowadzący – Joanna Nowotnik – pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

– Sytuacja dziecka doświadczającego przemocy w rodzinie

Prowadzący – Anna Adamczyk – psycholog

11:25-11:45 Przerwa kawowa

– Procedura ,,Niebieskiej karty” – realizacja zadań Policji w związku z przemocą w rodzinie

Prowadzący – Agnieszka Kołdej – Inspektor Zespołu ds. Nieletnich i Patologii SP KPP w Zwoleniu

– Innowacyjne metody pracy z rodziną doświadczającą przemocy

Prowadzący – Grażyna Jabłońska – pedagog, terapeuta uzależnień

– Panel dyskusyjny ,,Dobre praktyki w zakresie działań profilaktycznych i pomocowych przeciw przemocy” z przedstawicielami Policji, instytucji pomocy społecznej, szkoły, Poradni psychologiczno-pedagogicznej, organizacji pozarządowych

– Podsumowanie konkursu plastycznego ,, Nie bądź obojętny na przemoc”

13:45 Zakończenie seminarium

W seminarium wzięli udział m.in. Pan Waldemar Urbański – Starosta Zwoleński, Pan Arkadiusz Sulima – Wicestarosta Zwoleński, Pani Jerzy Sowula – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Zwoleńskiego jak również przedstawiciele policji, oświaty, sądu, instytucji pomocy społecznej, poradni psychologiczno – pedagogicznej i organizacji pozarządowych.

Seminarium poprowadziła Pani Barbara Śliwa – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu i Pani Izabela Kolanowska – koordynator projektu ,, Nie bądź obojętny na przemoc”.

Zorganizowane spotkanie było okazją do poruszenia problematyki przemocy z jaką spotykają się w swojej pracy zaproszeni goście.

Podczas seminarium podsumowano konkurs plastyczny pn. ,,Nie bądź obojętny na przemoc” i wręczono nagrody zwycięzcom. Wszyscy zaproszeni goście mogli obejrzeć prace plastyczne z których została utworzona wystawa.