Lut
06
2017

,,Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiat Zwoleński w roku 2017 również będzie realizował pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

W 2017 roku będą realizowane następujące formy wsparcia przewidziane w pilotażowym programie „Aktywny samorząd:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Wnioski wraz z formularzami druków dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń, pokój Nr 4, a także na stronie internetowej www.pcprzwolen.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”-wnioski.

 

UMIESZCZONE WNIOSKI SĄ NADAL AKTUALNE !!

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

 1. dla Modułu I – dnia 30 sierpnia 2017 r.
 2. dla Modułu II:
 • dnia 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),
 • dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

 

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 9-25 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” (pdf,  538,79 KB)

Główne zmiany w stosunku do zasad określonych w 2016 roku:

 1. Przekazanie środków do samorządu powiatowego na realizację programu nastąpi nie wcześniej niż po: wykorzystaniu środków przekazanych w 2016 roku lub otwarciu drugiego rachunku;
 2. Ujednolicono maksymalną wysokość kwoty dodatku w Module II (1.000 zł) zamiast przedziału kwotowego obowiązującego w ubiegłym roku (700-1.000 zł); Dodatek ten może być zwiększony zgodnie z zasadami wskazanymi w dokumencie pn. „Kierunki działań (…)” – ust. 13, a także jest wypłacany w wysokości zależnej od poziomu pobierania nauki (ust. 16);
 3. Jeśli Wnioskodawca zamierza ubiegać się o wyrażenie zgody na zwiększenie dofinansowania czesnego, to musi wskazać okoliczności zasługujące na indywidualne rozpatrzenie wniosku (ust. 11 pkt 2 lit. b);
 4. Realizator programu przyjmuje własne kryteria/okoliczności uzasadniające zwiększenie w Module II dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia, z puli określonej w ust. 13 pkt 1;
 5. Zwiększono kwotę dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia dla studentów studiów II stopnia (magisterskich), analogicznie do kwot przewidzianych dla studentów studiów III stopnia i dla studentów czwartego i kolejnych lat jednolitych studiów magisterskich (do 100% wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – ust. 16);
 6. Przekazanie dofinansowania czesnego i dodatku związanego z przewodem doktorskim otwartym poza studiami III stopnia będzie następowało w formie jednorazowej transzy (100% przyznanego dofinansowania) – po podpisaniu umowy (ust. 17);
 7. Dodano możliwość podejmowania decyzji o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku Wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem (ust. 20 pkt 6);
 8. Nastąpiła modyfikacja zasad zwalniania z obowiązku wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego dla zatrudnionych beneficjentów, obecnie obowiązuje tylko kryterium dochodowe; Z obowiązku wniesienia udziału własnego zwolnione są osoby zatrudnione, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę (ust. 23 pkt 2);
 9. Ograniczono kryteria preferencyjne przy rozpatrywaniu wniosków w module I –
  preferencje zostały wyznaczone wyłącznie dla osób zatrudnionych (ust. 29 pkt 1 projektu), co podkreśla pro-zatrudnieniowy charakter pomocy;
 10. Wyznaczono końcowy termin (4 grudnia 2017) składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu (ust.  31).

Pozostałe zmiany mają charakter: organizacyjny, porządkujący lub precyzujący dotychczasowe zapisy.

Więcej informacji o pomocy w Module II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) znajdą Państwo pod adresem: http://www.pfron.org.pl/pl/studenci

 

Realizatorem programu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu  ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń .

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 48 676 36 23 wew. 14.

 

Sty
30
2017

Projekt ,,Łatwiejszy start”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu
zaprasza do udziału
w Projekcie „Łatwiejszy start”
od 01.01.2017 r. do 31.08.2018 r.

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 • osoby z niepełnosprawnością w wieku od 18 do 50 lat;
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej w wieku od 15 do 18 lat;
 • osoby objęte indywidualnym programem usamodzielnienia w wieku od 18 do 25 lat;
 • zamieszkujące na terenie Powiatu Zwoleńskiego;
 • posiadające status osoby nieaktywnej zawodowo, bezrobotnej lub biernej zawodowo;
 • posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne;
 • korzystające ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu


Oferujemy:

– trening kompetencji życiowych
– trening kompetencji społecznych
– trening kompetencji osobistych
– trening motywacji – forma wyjazdowa
– poradnictwo psychologiczne
– poradnictwo prawne
– poradnictwo socjalne
– trening pracy
– kursy zawodowe
– warsztaty z ekonomii społecznej
– indywidualne doradztwo zawodowe
– kursy i szkolenia
– warsztaty terapeutyczne
– zajęcia psychoruchowe

Rekrutacja wraz z indywidualną diagnozą potrzeb prowadzona jest w okresie od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Projektu prosimy o kontakt:
Biuro Projektu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu
26-700 Zwoleń, ul. Wojska Polskiego 78
telefon (48) 676 36 23 e-mail:
pcpr@zwolenpowiat.pl.; http://www.pcprzwolen.pl/ 
Sty
30
2017

Rekrutacja do projektu „Łatwiejszy start”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu
zaprasza do udziału
w Projekcie „Łatwiejszy start”
od 01.01.2017 r. do 31.08.2018 r.

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 • osoby z niepełnosprawnością w wieku od 25 do 40 lat;
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej w wieku od 15 do 18 lat;
 • osoby objęte indywidualnym programem usamodzielnienia w wieku od 18 do 25 lat;
 • zamieszkujące na terenie Powiatu Zwoleńskiego;
 • posiadające status osoby nieaktywnej zawodowo, bezrobotnej lub biernej zawodowo;
 • posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne;
 • korzystające ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu


Oferujemy:

– trening kompetencji życiowych
– trening kompetencji społecznych
– trening kompetencji osobistych
– trening motywacji – forma wyjazdowa
– poradnictwo psychologiczne
– poradnictwo prawne
– poradnictwo socjalne
– trening pracy
– kursy zawodowe
– warsztaty z ekonomii społecznej
– indywidualne doradztwo zawodowe
– kursy i szkolenia
– warsztaty terapeutyczne
– zajęcia psychoruchowe

Rekrutacja wraz z indywidualną diagnozą potrzeb prowadzona jest w okresie od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Projektu prosimy o kontakt:
Biuro Projektu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu
26-700 Zwoleń, ul. Wojska Polskiego 78
telefon (48) 676 36 23 e-mail:
pcpr@zwolenpowiat.pl.; http://www.pcprzwolen.pl/ .
Regulamin
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Powiat Zwoleń: zdjęcie nr 14
Sty
03
2017

INFORMACJA O WNIOSKACH

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU INFORMUJE:

– WNIOSKI O DOFINANSOWANIE DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO WYDAWANE  I PRZYJMOWANE BĘDĄ OD 01.02.2017r. DO 31.03.2017r.

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE DO: ZAKUPU PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH; ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO; LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ, TECHNICZNYCH; LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH WYDAWANE I PRZYJMOWANE BĘDĄ OD 01.02.2017r. DO 31.12.2017r.

Gru
01
2016

,,Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 roku

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w dniu 15 listopada 2016 r. przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 r.”.

Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 15 marca 2017 roku.

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2017 roku.

Szczegółowe informacje na temat programu i procedur znajdują się na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl w zakładce: programy i zadania PFRON/programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III lub kopiując poniży link do przeglądarki

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro/3429,quotProgram-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-IIIquot-w-2017-roku.html

 

Lis
30
2016

Projekt „Łatwiejszy start”

 

Projekt „Łatwiejszy start” dofinansowany jest ze środków UE, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.08.2018 r.

Całkowita wartość projektu 475 668,86 w tym:

 • 380 535,09 zł – dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 95 133,77 zł – wkład własny Powiatu Zwoleńskiego

Projekt skierowany jest do 34 osób w tym 26 osób z niepełnosprawnością, 4 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych i 4 dzieci z rodzin zastępczych  zamieszkałych na terenie Powiatu Zwoleńskiego.

Cel główny: zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 26 osób z niepełnosprawnościami,    4 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i 4 dzieci z rodzin zastępczych – do końca VIII 2018 r.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie motywacji do działań mających na celu rozwój osobisty wśród 34 uczestników – do końca VIII 2018 r.
 • Podniesienie umiejętności psychospołecznych wśród 34 uczestników – do końca VIII 2018 r.
 • Poprawa stanu psychofizycznego wśród 26  uczestników – do końca VIII 2018 r.
 • Integracja środowiskowa wśród 34 uczestników i otoczenia grupy docelowej – do końca VIII 2018 r.
 • Wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych wśród 34 uczestników – do końca VIII 201 8r.
 • Staż dla 8 uczestników przez minimum 3 miesiące– do końca VIII 2018 r.

W zależności od zdiagnozowanych potrzeb i indywidualnej ścieżki reintegracji projekt przewiduje bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym programie aktywizacyjno szkoleniowym.

Przedsięwzięcia realizowane będą na miejscu i w formie wyjazdowej.

 

Lis
17
2016

SEMINARIUM „ŚWIADOMY RODZIC – SZCZĘŚLIWE DZIECKO”

SEMINARIUM „ŚWIADOMY RODZIC – SZCZĘŚLIWE DZIECKO”

Stowarzyszenie Słoneczny Dom w Radomiu i Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu w partnerstwie z  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu 27 października zorganizowali seminarium „ŚWIADOMY RODZIC – SZCZĘŚLIWE DZIECKO”.

Seminarium odbyło się w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. W spotkaniu uczestniczyło ok. 150 osób z różnych instytucji, których celem pracy jest głównie dobro dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Przedstawicielami Powiatu Zwoleńskiego byli Pan Arkadiusz Sulima – Wicestarosta Zwoleński, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu – Barbara Śliwa wraz z pracownikami oraz zawodowa rodzina zastępcza.

Każdy z prelegentów podzielił się swoimi doświadczeniami w pracy z dzieckiem, rodziną zarówno biologiczną jak i zastępczą.

Program seminarium przedstawiał się następująco:

„Inwestowanie w usługi dla dzieci – system wsparcia rodziny i profilaktyki społecznej” – Lidia Ułanowska – Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie;

„Rola ośrodka adopcyjnego w systemie opieki nad dzieckiem” – Bożena Sawicka – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie i Monika Bednarczyk Wojewódzki Ośródek Adopcyjny Odział Zamiejscowy w Radomiu;

„Rozwój Zawodowych Rodzin Zastępczych” – doświadczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu – Danuta Lesiak – Kierownik Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu;

„DOM USAMODZIELNIENIA – miejscem nauki samodzielności, odpowiedzialności, kształtowania własnej tożsamości oraz przygotowania do dorosłego życia” – Ewa Drelewska – Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Radomiu;

„Zrozumieć dziecko w rodzinie zastępczej, adopcyjnej, placówce – postępowanie z dzieckiem z zaburzona więzią” – Dariusz Wasiński – pedagog, psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Dyrektor merytoryczny CTS, wieloletni dyrektor Domu Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa, instruktor Szkoleniowego Programu Umacniania Rodziny;

„Asystentura – nowatorska usługa w systemie wspierania rodzin” – Izabela Ziółek – specjalista pracy socjalnej Zespołu Pomocy Rodzinie i Organizowania Społeczności Lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu;

„W trosce o dobro dziecka – funkcjonowanie pieczy zastępczej na przykładzie pracy koordynatorów powiatu zwoleńskiego” – Barbara Śliwa – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu;

„Uregulowanie sytuacji prawnej dziecka. Współpraca Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z Sądami, Instytucjami Pomocowymi” – Małgorzata Smagiel – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku;

„Dobre praktyki pracy z rodzinami zastępczymi w powiecie kozienickim” – Justyna Słomka – Stachowicz – koordynator Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach;

„Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – praca z rodziną poprzez Trening Skutecznego Rodzica” – Agnieszka Nowosińska – pedagog, trener oraz Magdalena Filipowska – psycholog, trener;

„Problem osamotnienia i opuszczenia dziecka w rodzinie wyzwaniem dla współczesnych instytucji opieki nad dzieckiem” – Andrzej Gołębiowski Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Prorektor Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.

Podsumowując seminarium można zauważyć jak szeroka tematyka działań, inicjatyw i prac podejmowanych jest dla dobra dziecka. Seminarium spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i było obrazem wypracowanej przez lata współpracy między jednostkami. Działając wspólnie chcemy wspierać rodzinę, stworzyć odpowiednie warunki dla lepszego rozwoju dzieci zarówno w rodzinach biologicznych jak i zastępczych.

Paź
25
2016

SEMINARIUM ,,NIE BĄDŹ OBOJĘTNY NA PRZEMOC”

SEMINARIUM

,,NIE BĄDŹ OBOJĘTNY NA PRZEMOC”

 

Dnia 18 października 2016r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Rolniczo Technicznych w Zwoleniu odbyło się seminarium ,,Nie bądź obojętny na przemoc” zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Słoneczny Dom w Radomiu w ramach projektu pn. ,,Nie bądź obojętny na przemoc” współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Program seminarium przedstawiał się następująco:

9:40 – 10:00 Rejestracja uczestników

– Prawne aspekty sytuacji krzywdzenia dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym

Prowadzący – adwokat Artur Miłecki – MKM Kancelarie Adwokackie

– Interwencja kryzysowa na przykładzie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Prowadzący – Joanna Nowotnik – pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

– Sytuacja dziecka doświadczającego przemocy w rodzinie

Prowadzący – Anna Adamczyk – psycholog

11:25-11:45 Przerwa kawowa

– Procedura ,,Niebieskiej karty” – realizacja zadań Policji w związku z przemocą w rodzinie

Prowadzący – Agnieszka Kołdej – Inspektor Zespołu ds. Nieletnich i Patologii SP KPP w Zwoleniu

– Innowacyjne metody pracy z rodziną doświadczającą przemocy

Prowadzący – Grażyna Jabłońska – pedagog, terapeuta uzależnień

– Panel dyskusyjny ,,Dobre praktyki w zakresie działań profilaktycznych i pomocowych przeciw przemocy” z przedstawicielami Policji, instytucji pomocy społecznej, szkoły, Poradni psychologiczno-pedagogicznej, organizacji pozarządowych

– Podsumowanie konkursu plastycznego ,, Nie bądź obojętny na przemoc”

13:45 Zakończenie seminarium

W seminarium wzięli udział m.in. Pan Waldemar Urbański – Starosta Zwoleński, Pan Arkadiusz Sulima – Wicestarosta Zwoleński, Pani Jerzy Sowula – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Zwoleńskiego jak również przedstawiciele policji, oświaty, sądu, instytucji pomocy społecznej, poradni psychologiczno – pedagogicznej i organizacji pozarządowych.

Seminarium poprowadziła Pani Barbara Śliwa – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu i Pani Izabela Kolanowska – koordynator projektu ,, Nie bądź obojętny na przemoc”.

Zorganizowane spotkanie było okazją do poruszenia problematyki przemocy z jaką spotykają się w swojej pracy zaproszeni goście.

Podczas seminarium podsumowano konkurs plastyczny pn. ,,Nie bądź obojętny na przemoc” i wręczono nagrody zwycięzcom. Wszyscy zaproszeni goście mogli obejrzeć prace plastyczne z których została utworzona wystawa.

 

 

 

 

 

Paź
11
2016

Projekt ,, Nie bądź obojętny”

Projekt

,, Nie bądź obojętny”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu przy współpracy ze Stowarzyszeniem Słoneczny Dom w Radomiu realizuje w 2016 roku projekt pn. ,,Nie bądź obojętny na przemoc” współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W ramach realizowanego projektu zaplanowano następujące działania:

– konkurs plastyczny pn. ,,Nie bądź obojętny na przemoc” skierowany do dzieci Szkół Państwowych na terenie miasta Zwolenia w terminie od 12.09.2016r. do 10.10.2016r.

– warsztaty dla rodziców zastępczych z terenu Powiatu Zwoleńskiego pn. ,, Podejmij wyzwanie i zmień swoje zachowanie w terminie od 30.09.2016r. do 07.10.2016r.”;

– seminarium ,,Nie bądź obojętny na przemoc” skierowane do pracowników samorządowych, służby zdrowia i oświaty z terenu Powiatu Zwoleńskiego w terminie 18.10.2016r.

W dniu 07.10.2016r. zakończył się cykl warsztatów dla rodziców zastępczych pn. ,,Podejmij wyzwanie i zmień swoje zachowanie”.