Lis
24
2017

WYJAZDOWY WARSZTAT INTEGRACYJNO-SZKOLENIOWY 22.11.2017 ROK

WYJAZDOWY WARSZTAT INTEGRACYJNO-SZKOLENIOWY

22.11.2017 ROK

 

22 listopada 2017 roku 35-osobowa grupa – uczestników projektu unijnego ,,Łatwiejszy start” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu ich opiekunowie i środowisko, wybrała się do Radomia do Gospody ,,Jaskółeczka”.

Gospoda ,,Jaskółeczka” to innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne powstałe w 2007 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego Wzajemna Pomoc. To pierwsza na Mazowszu gospoda zatrudniająca osoby dotknięte zaburzeniami psychicznymi, dla których praca jest szansą na udział w życiu społecznym. Obecnie zatrudnionych jest 24 osoby, z czego 18 to osoby niepełnosprawne. Przedsiębiorstwo społeczne, jakim jest Gospoda, to jedna z najefektywniejszych metod integracji społecznej, zapobiegająca bierności zawodowej osób chorujących psychicznie. Właścicielem lokalu jest Stowarzyszenie ,,Wzajemna Pomoc”, a prezesem Zarządu jest pani Jolanta Gierduszewska i to właśnie ona zainteresowała naszą grupę opowieścią o powstaniu Gospody, jej zadaniach i jaką pomoc otrzymują niepełnosprawni pracownicy. Wyjazd stanowił doskonałą formę zapoznania uczestników z możliwościami jakie niesie rynek pracy.

Paź
17
2017

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 roku

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 05 października 2017 r. przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 r.”. Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w terminie od 1 listopada 2017 r. do 28 lutego 2018 roku.

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie od 1 listopada 2017 r. do 30 listopada 2018 roku.

Przypominamy, że:

 1. Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie do uczestnictwa w programie.
 2. Terminy naboru wniosków dla adresatów obszarów B, C, D, F i G programu określone zostaną przez realizatorów programu.
 3. W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu (procedury realizacji i załączniki).
 4. W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu (procedury realizacji i załączniki).
 5. Jednostka samorządu powiatowego będąca realizatorem programu składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

Informacji o programie w Oddziale Mazowieckim udziela Pani Beata Noceń pod numerem telefonu 22 311-83-45 bądź pod adresem bnocen@pfron.org.pl

Wrz
20
2017

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓDKU

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓDKU

Dom Pomocy Społecznej w Gródku jest samodzielną jednostką organizacyjną powiatu zwoleńskiego. Przeznaczony jest dla 77 osób przewlekle chorych psychicznie (kobiet i mężczyzn w wieku od 18 lat). Dom świadczy całodobowe usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających. Zapewnia miejsca zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie higieny osobistej i czystości, niezbędną odzież i obuwie, opiekę lekarską na ogólnych zasadach, udział w terapii zajęciowej, rehabilitację, dostęp do kultury i rekreacji, a także możliwość swobodnego praktykowania religii. Domem Pomocy Społecznej w Gródku kieruje dyrektor Pani Monika Cygan.

Aby ubiegać się o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Gródku należy w pierwszej kolejności zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej znajdującego się na terenie swojej gminy. Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej i kompletuje niezbędne dokumenty, potrzebne do umieszczenia klienta w domu pomocy społecznej. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego, ośrodek pomocy społecznej decyduje o skierowaniu do domu pomocy społecznej. Skierowanie do domu pomocy społecznej wydawane jest w formie decyzji administracyjnej. Wszystkie zebrane dokumenty w postępowaniu o umieszczenie w domu pomocy społecznej wraz z wywiadem środowiskowym i decyzją kierującą ośrodek pomocy społecznej składa do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami decyzję o umieszczeniu  w Domu Pomocy Społecznej w Gródku podejmuje Starosta Powiatu Zwoleńskiego na terenie, którego znajduje się placówka.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, który w przypadku DPS w Gródku w 2017 roku wynosi 3 220,40 zł. miesięcznie.

Opłaty na pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

– mieszkaniec domu pomocy społecznej nie więcej niż 70% swojego dochodu;

– małżonek, zstępni przed wstępnymi;

– gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

 

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

– Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy

społecznej.

Dane teleadresowe:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓDKU
GRÓDEK 26, 26-720 POLICZNA
tel. 048 677-00-29
e-mail:  dpsgrudek@pocztaplus.pl

Wrz
19
2017

,,I Ty możesz zostać rodziną zastępczą”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji

niezawodowych rodzin zastępczych

 

I Ty możesz zostać rodziną zastępczą

 

                 Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z najpiękniejszych misji, jaką może podjąć każdy człowiek: podzielić się miłością, przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu serce, troskę, radość, podarować święta, ciepłą atmosferę, spokój i bezpieczeństwo.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

 

Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń

Tel/fax (48) 676-36-23

e-mail: pcpr@zwolenpowiat.pl

Czym jest rodzina zastępcza

                Rodzina zastępcza jest formą tymczasowej opieki na dzieckiem.

W sytuacji kiedy dziecko nie może się wychowywać w swojej rodzinie naturalnej najlepszym wyjściem jest zapewnienie mu opieki rodzinnej.

Taką opiekę sprawują rodziny zastępcze.

Kto może pełnić funkcję rodziny zastępczej?

Komu można powierzyć pełnienie funkcji rodziny zastępczej?

Wymagania wobec kandydatów na rodziny zastępcze szczegółowo określa Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – art. 41 i 42. Zgodnie z ustawą pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:

 • Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • Nie są ograniczone do czynności prawnych;
 • Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

– zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz

– opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

 • Przebywają na terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidulanych potrzeb, w tym:

– rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

– właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

– wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 

Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych

Starosta Zwoleński udziela comiesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

Wrz
18
2017

,,9-dniowy wyjazd szkoleniowo-rehabilitacyjny ze środków Unii Europejskiej”

,,9-dniowy wyjazd szkoleniowo-rehabilitacyjny ze środków Unii Europejskiej”

 

24.08.2017 roku 32-osobowa grupa – uczestników projektu unijnego ,,Łatwiejszy start” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu i ich opiekunów wybrała się na 9-dniowe wyjazdowe warsztaty szkoleniowo-rehabilitacyjnego ośrodka Rekreacji Rehabilitacji i Wypoczynku 12 Dębów w Zaździerzu woj. mazowieckie.

Dla osób z niepełnosprawnościami na miejscu został przeprowadzony trening kompetencji osobistych, zespoły ćwiczeń psychoruchowych oraz indywidualne spotkania rozwojowe z psychologiem.

Cze
29
2017

WYJAZDOWY WARSZTAT INTEGRACYJNO-SZKOLENIOWY 27.06.2017 ROK

WYJAZDOWY WARSZTAT INTEGRACYJNO-SZKOLENIOWY

27.06.2017 ROK

27 czerwca 2017 roku 10-osobowa grupa – uczestników projektu unijnego ,,Łatwiejszy start” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu ich opiekunowie i środowisko, wybrała się do Stykowa, woj. świętokrzyskie do Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej. Jego głównym celem jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Praca w zakładzie przygotowuje osoby do aktywnego życia w społeczeństwie. Zakład powstał jako jeden z pierwszych zakładów tego typu  w Polsce   i w tym czasie jako jedyny od podstaw. Aktywności Zawodowej zatrudnia 45 osób o znacznym stopniu niepełnosprawnych na umowę o pracę. Natomiast w działalności obsługowo-rehabilitacyjnej jest  zatrudnionych 17 osób. Pracownicy niepełnosprawni są zatrudnieni   w pracowniach:

 1. Pracownia krawiecko-tkacka,
 2. Pracownia malarsko-zdobnicza,
 3. Pracownia wiklinowo-gipsowa,
 4. Pracownia stolarska,
 5. Ośrodek Wypoczynkowy-Styków,
 6. Dział sprzedaży,
 7. Administracja

Działalność produkcyjna zakładu zlokalizowana jest w miejscowości Styków, Oddział natomiast znajduje się w Kałkowie. Jako podstawowy kierunek prowadzenia rehabilitacji zawodowej Zespół Programowy przyjął dążenie do indywidualnego wspierania działań osób niepełnosprawnych. Uczestnicy warsztatu mogli zobaczyć jak wygląda produkcja rękodzieł artystycznych.

Następnie grupa wybrała do Oddziału PZAZ do Kałkowa. Tam zwiedziła m.in.  sale do rehabilitacji, sale do wyrobów gipsowych, malarską i sklep firmowy z wyrobami wykonanymi przez pracowników zakładu.

W związku z tym, iż PZAZ znajduje się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej uczestnicy wyjazdu mogli zwiedzić m.in. Golgotę, Drogę Krzyżową, Muzeum Przeszłości oraz mini ZOO.

Zakład w każdym roku odwiedza wiele delegacji z innych zakładów aktywności zawodowej jak i stowarzyszeń zajmujących się osobami niepełnosprawnymi.

Maj
15
2017

Podział środków PFRON

 

UCHWAŁA Nr 129/2017 ZARZĄDU POWIATU W ZWOLENIU z dnia 7 kwietnia 2017 r.w sprawie ustalenia kryteriów i wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych technicznych i w komunikowaniu się w 2017 roku

Poniżej link

treść uchwały

Mar
30
2017

,,ROZPOCZĘCIE PROJEKTU UNIJNEGO ,,ŁATWIEJSZY START” W WARSZAWIE, REALIZOWANEGO PRZEZ PCPR W ZWOLENIU”

,,ROZPOCZĘCIE PROJEKTU UNIJNEGO ,,ŁATWIEJSZY START”

W WARSZAWIE, REALIZOWANEGO PRZEZ PCPR W ZWOLENIU”

 

29.03.2017 roku 50 osobowa grupa – osób niepełnosprawnych, dzieci z rodzin zastępczych, pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę ich opiekunów i środowiska odwiedziła stolicę. Głównym  punktem zwiedzania było Centrum Nauki Kopernik, które zostało założone w 2005, a jego celem jest promowanie i popularyzacja nowoczesnej komunikacji naukowej.

Na początek grupa udała się na pierwsze piętro do  Teatru Wysokich Napięć, gdzie obejrzeli 15-minutowy pokaz z dziedziny fizyki przygotowany przez Grupę Pokazową Centrum Nauki Kopernik.

 

Uczestnicy projektu zainspirowani do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi w trakcie zwiedzania mogli poznać wiele ciekawych ekspozycji, zgodnie z dewizą ,,Nauka nie pyta o wiek, a ciekawość to stan umysłu”.

Mar
30
2017

POWOŁANIE POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWOŁANIE POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY

DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na podstawie art. 44c ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn.zm.) przy starostach tworzy się powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych, będące organami opiniodawczo – doradczymi.

Zgodnie z ww. ustawą powiatowe rady składają się z 5 osób, kadencja Rady trwa 4 lata.
Zarządzeniem Nr 8/2017 z dnia 20 lutego 2017 r Starosta Zwoleński powołał Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych na czteroletnią kadencję w składzie:

 1. Ciupak Michał – Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Zwoleniu
 2. Kubkowska Joanna – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwoleniu
 3. Potrząsaj Bożena – Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie i Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych w Zwoleniu
 1. Śmietanka Renata – Przewodnicząca Stowarzyszenia Amazonek ,,Żonkile” w Zwoleniu
 2. Jargot Kamila – Inspektor PCPR.

Do zakresu działania Rady należy:
1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2. opiniowanie projektów miejskich programów działań na rzecz osób
niepełnosprawnych,
3. ocena realizacji programów,
4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu Zwoleńskiego pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Mar
28
2017

Szkolenie w PCPR w Zwoleniu

Szkolenie w PCPR w Zwoleniu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu wraz Wojewódzkim Ośrodkiem Adopcyjnym o/z w Radomiu zorganizowało szkolenie pt. „Neuropsychologiczny portret dziecka z FASD”. Szkolenie przeprowadziła psycholog Ośrodka Adopcyjnego –  Pani Małgorzata Jamka. Gości przywitała  Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu  Pani Barbara Śliwa oraz Kierownik Ośrodka Adopcyjnego Pani Monika Bednarczyk. Stowarzyszenie Słoneczny Dom w Radomiu jak zawsze przy takiej tematyce służył swoja pomocą (m.in. przy zorganizowaniu poczęstunku podczas szkolenia, dostarczeniu materiałów dla uczestników). W szkoleniu uczestniczyły rodziny zastępcze z Powiatu Zwoleńskiego oraz prowadzący rodzinny dom dziecka, starosta Zwoleński – Pan Waldemar Urbański, wicestarosta Pan Arkadiusz Sulima, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, koordynatorzy pieczy zastępczej, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagodzy szkolni, nauczyciele. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe przygotowane przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu oraz Ośrodek Adopcyjny w Radomiu. Program szkolenia dotyczył dzieci z zespołem FASD oraz negatywnych skutków picia alkoholu w ciąży przez matki.

Pani Małgorzata Jamka oraz Kierownik Ośrodka Adopcyjnego Pani Monika Bednarczyk otrzymały z ręki Kierownika PCPR Barbary Śliwa pisemne podziękowania za współpracę i wsparcie  w realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu.

Tematyka cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników. Na koniec zebrani otrzymali zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.