Gru
17
2013

ogłoszenie

,,UCZESTNICY PROJEKTU UNIJNEGO ,, MY SAMODZIELNI” REALIZOWANEGO PRZEZ PCPR W ZWOLENIU ZWIEDZAJĄ POZNAŃI WROCŁAW”

    W terminach 07-09.11.2013 r. i 12-14.11.2013 r. odbyły się 3-dniowe wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Pierwsza 29 osobowa grupa osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu zwoleńskiego zwiedziła Poznań.

     Druga 46 osobowa grupa osób niepełnosprawnych i dzieci z rodzin zastępczych odwiedziła Wrocław.

            Dla obu grup wycieczkowych były to niezapomniane chwile, które będą jeszcze długo pamiętać. Atmosfera tych miejsc pozwoliła poznać choć trochę niezwykły klimat obu miast. Najcenniejsze w opinii uczestników były spotkania z  kulturą i historią zamkniętą w uliczkach Poznania i Wrocławia.

W/w wsparcie było jednym z wielu działań o charakterze środowiskowym w ramach projektu ,, My samodzielni”.

 

 

Kierownik Biura Projektu

Barbara Śliwa

 

 

Paź
22
2013

ogłoszenie

PIELGRZYMKA ZWOLEŃSKICH AMAZONEK DO CZĘSTOCHOWY

                                                                                                                                                                      

 Zwoleńskie Amazonki 5 października 2013 roku wraz z przyjaciółmi udały się na XVI Ogólnopolską Pielgrzymkę na Jasną Górę.  Podróż rozpoczęła się o godzinie 5 rano autokarem za sponsorowanym przez Burmistrza Miasta Zwolenia, by po wielu przygodach o godzinie 11 dotrzeć do Częstochowy na mszę świętą.

                                                                                                                                                              

Uroczystości przewodniczył abp senior Stanisław Nowak.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Powitanie wygłosił o. Sebastian Matecki, podprzeor Jasnej  Góry. Akt Zawierzenia Matce Bożej w imieniu Amazonek odczytała Krystyna Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonka”. Podczas mszy odczytano również okolicznościowy telegram skierowany przez papieża Franciszka do zgromadzonych.

Uczestniczki pielgrzymki wzięły udział w drodze krzyżowej oraz zwiedziły klasztori okoliczną część miasta. Po zakończeniu uroczystości pielgrzymi zaopatrzyli sięw okolicznościowe pamiątki: obrazy, różańce, złote róże, oraz obowiązkowo w ,,chlebek pielgrzyma”. Powrót do Zwolenia minął w przyjaznej atmosferze modlitw, rozmów  i śpiewów.

Kolejna pielgrzymka już za rok!

  Zapraszamy

 

  Renata Śmietanka

Przewodnicząca

Zwoleńskiego Stowarzyszenia ,,Amazonek”

 

Barbara Śliwa

Kierownik

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

 

 

Paź
22
2013

ogłoszenie

Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu zwoleńskiego

 

W dniu 24.09.2013 r. w Sali narad Starostwa Powiatowego w Zwoleniu  odbyło się szkolenie kadr pomocy społecznej z udziałem: Pana Waldemara Urbańskiego – Starosty zwoleńskiego, Pana Arkadiusza Sulimy Wicestarosty, Pana Stefana Bernaciaka – Etatowego Członka Zarządu Powiatu zwoleńskiego, Pani Małgorzaty Półtorak –Kierownika Oddziału Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego  w Delegaturze           w Radomiu, oraz Kierowników i pracowników  ośrodków  pomocy społecznej z terenu powiatu.

Spotkanie prowadziła Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                         w Zwoleniu Pani Barbara Śliwa.

Zakres tematyczny szkolenia obejmował zagadnienia :

1. Omówienie założeń do zmian w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r  – prowadząca:   Małgorzata Półtorak   

                                                                                                                                                                                      

2. Omówienie realizacji zapisów ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku -prowadząca : Joanna Banasik – pracownik  PCPR

3. Omówienie realizacji programów celowych realizowanych przez PCPR   w tym  finansowanych ze  środków PFRON jak i unii europejskiej  – prowadząca: Barbara Śliwa. 

           Odnosząc się do treści omawianych zagadnień  głos zabierali: Waldemar Urbański- Starosta Powiatu, jak i Stefan Bernaciak  Członek Zarządu Powiatu odpowiedzialny merytorycznie za tą problematykę.

 

Paź
22
2013

ogłoszenie

,,WSPARCIE UNIJNE DLA KLIENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu w roku 2013 po raz  kolejny realizuje projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  ,,My samodzielni”. Podejmowane działania dotyczą  m.in. wyjazdów rehabilitacyjno-integracyjnych, wyjazdu integracyjno-szkoleniowego, szkoleń z zakresu prawa jazdy kat. B, kat. C i kat. C+E, szkolenia pn. ,,ABC Przedsiębiorczości”, doradztwa zawodowego, doradztwa psychologicznego, doradztwa prawnego, szkolenia z zakresu rozwoju aktywności zawodowej i społecznej, warsztatów psychologicznych jak i wycieczek turystyczno-krajoznawczych.  Uczestnikami projektu są niepełnosprawni mieszkańcy Powiatu Zwoleńskiego – 72 osoby niepełnosprawne, dzieci z rodzin zastępczych – 4 osoby oraz pełnoletni wychowankowie z rodzin zastępczych jak i placówek opiekuńczo-wychowawczych – 5 osób.

W dniu 10.06.2013 r. odbyło się spotkanie integracyjne rozpoczynające projekt dla uczestników i ich środowiska w Ochotniczym Hufcu Pracy w Zwoleniu. W spotkaniu łącznie wzięło udział 90 osób.

W dniu 15.06.2013 roku 49-osobowa grupa osób niepełnosprawnych i 9 ich opiekunów wyjechała na 14-dniowy wyjazd rehabilitacyjno-integracyjny  i 3 osobowa grupa dzieci z rodzin zastępczych i jeden opiekun wyjechała na 7-dniowy wyjazd  integracyjno-szkoleniowy do Okuninki nad Jezioro Białe

        Od miesiąca sierpnia 2013 roku organizowane są szkolenia na prawo jazdy kat. B, kat. C i kat. C+E dla 4 – ech pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych.

W dniu 16.09.2013 r.  kolejna grupa, tym razem 23 – osobowa i 7 opiekunów wyjechała na 14-dniowy wyjazd rehabilitacyjno-integracyjny do Okuninki nad Jezioro Białe.

Oba wyjazdy zorganizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu.

W trakcie wyjazdów niepełnosprawni uczestnicy projektu nabyli umiejętności z zakresu rozwoju aktywności zawodowej i społecznej, z indywidualnego doradztwa zawodowego, aby mogli łatwiej poruszać się po lokalnym rynku pracy. Czas wolny od ,,nauki” wypełniony był rehabilitacją fizyczną  i psychiczną.

Dzieci z rodzin zastępczych podczas wyjazdu skorzystali z warsztatów psychologicznych i z indywidualnego doradztwa zawodowego.

Równolegle w PCPR prowadzony jest Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK), gdzie wszyscy uczestnicy projektu bezpłatnie korzystają z konsultacji prawnej, psychologicznej  i socjalnej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu podobne wsparcie zapewnia mieszkańcom powiatu od 2009 roku, którzy;

·         są osobami  bezrobotnymi i/lub

·         są osobami nieaktywnymi zawodowo i/lub

·         są osobami zatrudnionymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), 

·         są osobami korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

·         są osobami zamieszkującymi na terenie Powiatu Zwoleńskiego.

·         dotychczas nie korzystały z tego rodzaju wsparcia

 

W miesiącu październiku br. zostaną jeszcze zorganizowane 3-dniowe wyjazdowe warsztaty szkoleniowe do Sandomierza dla wszystkich uczestników projektu wraz ze środowiskiem pn. ,,ABC Przedsiębiorczości”. A w miesiącu listopadzie br. 3-dniowe wycieczki turystyczno- krajoznawcze ( Poznań – dla I grupy, Wrocław – dla II grupy). Na zakończenie projektu odbędzie się wycieczka jednodniowa do Warszawy do Centrum Nauk Kopernik.

Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem uzyskując wysoką ocenę ze strony zainteresowanych.

            Do chwili obecnej działaniami objęto:

– 215 osób niepełnosprawnych i ich środowisko,

– 55 dzieci z rodzin zastępczych i ich środowisko,

– 3 osoby ze środowiska dzieci z rodzin zastępczych,

– 27 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Ogółem ze wsparcia od 2009 roku skorzystało 300 osób będących klientami PCPR i ich środowisko.

 

                                                                                                     KIEROWNIK PROJEKTU

                                                                                                                  Barbara Śliwa

 

Lip
15
2013

Cele projektu

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu:

1.     przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,

2.     przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,

3.     umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,

4.     poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,

5.     wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Lip
15
2013

My samodzielni

 

 Projekt „MY SAMODZIELNI” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lip
15
2013

Cele projektu

      

       Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, osób umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Lip
15
2013

Zespół

Kierownik Biura Projektu – Barbara Śliwa

Koordynator – Agnieszka Banaszek

Główny księgowy – Dorota Banaszkiewicz

Asystent koordynatora – Bożenna Kozieł

Pracownik Socjalny ds. Osób Niepełnosprawnych – Joanna Banasik

Pracownik Biura Projektu – Kamila Jargot

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – Daria Ciechanowska

 

Lip
15
2013

ogłoszenia

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                                      Ul. Wł. Jagiełły 4

26-700 Zwoleń

tel. 48 676-33-89  fax 48 676-36-23

e-mail: pomoc@zwolenpowiat.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu prowadzi nabór

 w 2013 roku osób chętnych

do udziału w projekcie  unijnym PO KL pn. ,,My samodzielni”

 

Poszukujemy osób, które przynależą do jednej z niżej wymienionych grup społecznych:

·        osoby niepełnosprawne o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności:

·        pełnoletni wychowankowie z rodzin zastępczych i z placówek opiekuńczo-wychowawczych (do 25 roku życia),

·        dzieci z rodzin zastępczych (15-18 lat).

 

Które spełniają następujące kryteria:

·        są osobami  bezrobotnymi i/lub

·        są osobami nieaktywnymi zawodowo i/lub

·        są osobami zatrudnionymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata),

·        są osobami korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

·        są osobami zamieszkującymi na terenie Powiatu Zwoleńskiego.

·        dotychczas nie korzystały z tego rodzaju wsparcia

 

 

Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Zwoleniu, ul. Wł. Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń lub pod nr telefonu:

(48) 676 33 89 wew. 15, wew. 20, (48) 676 36 23.

 

Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie ,,My samodzielni” będą przyjmowane

w pokoju Nr 3 w godzinach 7.30-15.00