Maj
21
2013

,,Aktywny samorząd’-WNIOSKI

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w roku 2020

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku.

Uwaga Wnioskodawcy!

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Module II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2020 r.

Przypominamy i zachęcamy – możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!!

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

 1. Modułu I – dnia 31 sierpnia 2020 r.
 2. Modułu II:
  • dnia 30 marca 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020),
  • dnia 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021

Realizatorem programu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu   ul.Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 48 676 36 23 wew. 14

Kierownik PCPR
Barbara Śliwa

 

» Moduł I

» Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Sty
31
2013

Druki do pobrania

 1.  Wniosek_o_wydanie_orzeczenia_o_niepełnosprawności_-_powyżej 16 r.ż.
 2. Wniosek_o_wydanie_orzeczenia_o_niepełnosprawnej_-_do 16 r.ż.
 3. Wniosek_o_wydanie_legitymacji_osoby_niepełnosprawnej
 4. Wniosek o wydanie karty parkingowej 
 5. Wniosek o wydanie legitymacji _dot. osoby dorosłej
 6. Wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego
 7. Wniosek o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
 8. Wniosek o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego.
 9. Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
 10.  Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych
 11. Wniosek-o-dofinansowanie-sportu-kultury-i-rekreacji1
 12. Oświadczenie do wniosku o orzeczenie – karta parkingowa

 

Gru
05
2012

Ogłoszenia

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Zwoleniu
ul. Wł. Jagiełły 4
26-700 Zwoleń
tel.:  0 48 676 33 89  wew. 15 i  wew. 20
tel./fax: 0 48 676 36 23
e-mail: pomoc@zwolenpowiat.pl

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU

W 2013 ROKU

REALIZUJE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

„MY SAMODZIELNI”

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, osób umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Priorytet VII – „Promocja integracji społecznej”

Działanie 7.1 – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”

Poddziałanie 7.1.2 – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sie
17
2012

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Zwoleniu
Adres:
ul. Wojska Polskiego 78
26-700 Zwoleń

tel/fax  (48) 676 36 23

e-mail: pcpr@zwolenpowiat.pl

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 15:30

KOD GUS    PKD 8899Z
NIP 811-17-44-392
REGON 671995010
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
57 1020 4317 0000 5802 0024 0390

Nazwa Organu Tworzącego
Rada Powiatu Zwoleńskiego
Numer, data i tytuł aktu tworzącego (założycielskiego):
Uchwała Nr II/5/99 Rady Powiatu Zwoleńskiego
z dnia 30 marca 1999 roku
Cze
05
2012

Kierownictwo i Kadra

 

Kierownik

Barbara Śliwa

Tel. 48 676 36 23 wew. 12

Główny Księgowy

Marta Kapusta

Tel. 48 676 36 23 wew. 20

Dział Pomocy Środowiskowej i Stacjonarnej

Agnieszka Banaszek – Inspektor

Daria Rutkowska – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Iwona Janiszewska-Duma – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Damian Seliga –  Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Tel. 48 676 36 23 wew. 15

Dział Rehabilitacji Społecznej

Kamila Jargot – Inspektor

Maria Grochowska – Inspektor

Tel. 48 676 36 23 wew. 14

Dział Organizacyjny
Joanna Dziara -Pracownik Socjalny
tel. 48 676 36 23 wew. 11

fax. 48 676 36 23 wew. 24