Maj
21
2013

,,Aktywny samorząd’-WNIOSKI

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w roku 2019

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.

Uwaga Wnioskodawcy!

W 2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
   • do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie to  01.03.2019 rok dla Modułu I jak i Modułu II
Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

 1. Modułu I – dnia 31 sierpnia 2019 r.
 2. Modułu II:
  • dnia 30 marca 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019),
  • dnia 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).

Realizatorem programu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu                           

ul.Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń .

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 48 676 36 23 wew. 14.

Kierownik PCPR
Barbara Śliwa

 

» Moduł I

» Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Sty
31
2013

Druki do pobrania

 1.  Wniosek_w_sprawie_wydania_orzeczenia_o_stopniu_niepelnosprawnosci – osoba dorosła
 2. Zaświadczenie do wniosku dot. osoby  dorosłej
 3. Wniosek o ustalenie niepełnosprawności dot. dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 

3a. Zaświadczenie do wniosku dot.  dziecka – zas dziecka

4. Wniosek o wydanie karty parkingowej 

5.  Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej – dzieci- https://zoon-radom.finn.pl/res/serwisy/pliki/21455425?version=1.0

6.Wniosek o wydanie legitymacji _dot. osoby dorosłej

7.-Wniosek-dotyczący-turnusów-rehabilitacyjnych-1-3

8.-oswiadczenie-opiekuna-dot.-turnusu-rehabilitacyjnego1-1

9.-wniosek-dot.-dofinansowania-do-zakupu-przedmiotów-ortopedycznych-i-środków-pomocniczych

10.-wniosek-o-dofinansowanie-do-zakupu-sprzętu-rehabilitacyjnego2-1-3

11.-wniosek-o-dofinansowanie-do-likwidacji-barier-w-komunikowaniu-się-i-technicznych

12.-wniosek-od-dofinansowanie-do-likwidacji-barier-architektonicznych

13.-wniosek-o-dofinansowanie-sportu-kultury-i-rekreacji1

14.Oświdczenie do wniosku o orzeczenie – karta parkingowa

 

Gru
05
2012

Ogłoszenia

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Zwoleniu
ul. Wł. Jagiełły 4
26-700 Zwoleń
tel.:  0 48 676 33 89  wew. 15 i  wew. 20
tel./fax: 0 48 676 36 23
e-mail: pomoc@zwolenpowiat.pl

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU

W 2013 ROKU

REALIZUJE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

„MY SAMODZIELNI”

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, osób umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Priorytet VII – „Promocja integracji społecznej”

Działanie 7.1 – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”

Poddziałanie 7.1.2 – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sie
17
2012

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Zwoleniu
Adres:
ul. Wojska Polskiego 78
26-700 Zwoleń

tel/fax  (48) 676 36 23

e-mail: pcpr@zwolenpowiat.pl

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 15:30

KOD GUS    PKD 8899Z
NIP 811-17-44-392
REGON 671995010
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
57 1020 4317 0000 5802 0024 0390

Nazwa Organu Tworzącego
Rada Powiatu Zwoleńskiego
Numer, data i tytuł aktu tworzącego (założycielskiego):
Uchwała Nr II/5/99 Rady Powiatu Zwoleńskiego
z dnia 30 marca 1999 roku
Cze
05
2012

Kierownictwo i Kadra

 

Kierownik

Barbara Śliwa

Tel. 48 676 36 23 wew. 12

Główny Księgowy

Marta Kapusta

Tel. 48 676 36 23 wew. 20

Dział Pomocy Środowiskowej i Stacjonarnej

Agnieszka Banaszek – Inspektor

Daria Rutkowska – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Iwona Janiszewska-Duma – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Damian Seliga –  Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Tel. 48 676 36 23 wew. 15

Dział Rehabilitacji Społecznej

Kamila Jargot – Inspektor

Maria Grochowska – Inspektor

Tel. 48 676 36 23 wew. 14

Dział Organizacyjny
Joanna Dziara -Pracownik Socjalny
tel. 48 676 36 23 wew. 11

fax. 48 676 36 23 wew. 24