Maj
21
2013

,,Aktywny samorząd’-WNIOSKI

W związku z przystąpieniem Powiatu Zwoleńskiego do realizacji pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd”, informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu ul. Jagiełły 4 do dnia 30 września bieżącego roku.

Program „Aktywny samorząd” jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszej polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia zawarte w programie adresowane są do indywidualnych uprawnionych osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą się ubiegać o dofinansowanie do likwidacji barier, które ograniczają ich zawodowe i społeczne funkcjonowanie. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w następujących obszarach wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
Obszar A

 • Zadanie nr 1- pomoc w zakupie i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu – o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby w wieku aktywności zawodowej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu. Dysfunkcja narządu ruchu musi być przyczyną wydania orzeczenia.
 • Zadanie nr 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B – o dofinansowanie mogą się ubiegać osoby pełnoletnie w wieku aktywności zawodowej, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją ruchu oraz brakiem przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Dysfunkcja narządu ruchu musi być przyczyną wydania orzeczenia.

Obszar B

 • Zadanie nr 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby w wieku aktywności zawodowej, ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub dysfunkcją obu kończyn górnych, osoby w wieku aktywności zawodowej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku.
 • Zadanie nr 2- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania – o dofinansowanie mogą się ubiegać osoby w wieku aktywności zawodowej z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Obszar C

 • Zadanie nr 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – o dofinansowanie mogą się ubiegać osoby w wieku aktywności zawodowej ze znacznym stopieniem niepełnosprawności, dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, które nie mogą poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.
 • Zadanie nr 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – o dofinansowanie mogą się ubiegać osoby dorosłe posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, które są użytkownikami wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
 • Zadanie nr 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne– o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby w wieku aktywności zawodowej, z orzeczeniem o niepełnosprawności posiadające opinię eksperta PFRON o stabilności procesu chorobowego i rokowaniach uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
 • Zadanie nr 4 – pomoc w uzyskaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny – o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby w wieku aktywności zawodowej, z orzeczeniem o niepełnosprawności posiadające opinię eksperta PFRON o stabilności procesu chorobowego i rokowaniach uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby w wieku aktywności zawodowej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub osoby pełniące rolę opiekuna prawnego dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Moduł II -pomoc w uzyskaniu wykształcenia na wyższym poziomie
– o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności uczące się w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub mające otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Nabór wniosków rozpoczął się dnia 20.05.2013 r.
Wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” należy pobrać i złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu przy ul. Władysława Jagiełły 4. Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym, nie dłużej niż do dnia 30 września 2013 roku. Wnioski dostępne są w również na stronie internetowej http://bip.pcpr.zwolen.finn.pl

Kierownik PCPR
Barbara Śliwa

 

» Moduł I

» Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Sty
31
2013

Druki do pobrania

 1. Wniosek o ustalenie st. niepełnosprawności dot. osoby dorosłej
 2. Zaświadczenie do wniosku dot. osoby  dorosłej
 3. Wniosek o ustalenie niepełnosprawności dot. dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 

3a. Zaświadczenie do wniosku dot.  dziecka – zas dziecka

4. Wniosek o wydanie karty parkingowej 

5.  Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej – dzieci

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Wniosek o wydanie legitymacji _dot. osoby dorosłej

7.Wniosek-dotyczący-turnusów-rehabilitacyjnych

8.Oświadczenie opiekuna dot. turnusu rehabilitacyjnego

9.Wniosek-dot.-dofinansowania-do-zakupu-przedmiotów-ortopedycznych-i-środków-pomocniczych

10.Wniosek-o-dofinansowanie-do-zakupu-sprzętu-rehabilitacyjnego

11.Wniosek-o-dofinansowanie-do-likwidacji-barier-w-komunikowaniu-się-i-technicznych

12.Wniosek-od-dofinansowanie-do-likwidacji-barier-architektonicznych

13.Wniosek-o-dofinansowanie-sportu-kultury-i-rekreacji

14.Oświdczenie do wniosku o orzeczenie – karta parkingowa

 

Gru
05
2012

Ogłoszenia

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Zwoleniu
ul. Wł. Jagiełły 4
26-700 Zwoleń
tel.:  0 48 676 33 89  wew. 15 i  wew. 20
tel./fax: 0 48 676 36 23
e-mail: pomoc@zwolenpowiat.pl

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU

W 2013 ROKU

REALIZUJE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

„MY SAMODZIELNI”

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, osób umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Priorytet VII – „Promocja integracji społecznej”

Działanie 7.1 – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”

Poddziałanie 7.1.2 – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sie
17
2012

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Zwoleniu
Adres:
ul. Wojska Polskiego 78
26-700 Zwoleń

tel/fax  (48) 676 36 23

e-mail: pcpr@zwolenpowiat.pl

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 15:30

KOD GUS    PKD 8899Z
NIP 811-17-44-392
REGON 671995010
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
57 1020 4317 0000 5802 0024 0390

Nazwa Organu Tworzącego
Rada Powiatu Zwoleńskiego
Numer, data i tytuł aktu tworzącego (założycielskiego):
Uchwała Nr II/5/99 Rady Powiatu Zwoleńskiego
z dnia 30 marca 1999 roku
Cze
05
2012

Kierownictwo i Kadra

 

Kierownik

Barbara Śliwa

Tel. 48 676 36 23 wew. 12

Główny Księgowy

Marta Kapusta

Tel. 48 676 36 23 wew. 20

Dział Pomocy Środowiskowej i Stacjonarnej

Agnieszka Banaszek – Inspektor

Daria Rutkowska – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Katarzyna Kosmala –  Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Tel. 48 676 36 23 wew. 15

Dział Rehabilitacji Społecznej

Bożenna Kozieł – Starszy Inspektor

Kamila Jargot – Inspektor

Tel. 48 676 36 23 wew. 14

Dział Organizacyjny
Joanna Dziara -Pracownik Socjalny
tel. 48 676 36 23 wew. 11

fax. 48 676 36 23 wew. 24