Lis
30
2016

Projekt „Łatwiejszy start”

 

Projekt „Łatwiejszy start” dofinansowany jest ze środków UE, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.08.2018 r.

Całkowita wartość projektu 475 668,86 w tym:

  • 380 535,09 zł – dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  • 95 133,77 zł – wkład własny Powiatu Zwoleńskiego

Projekt skierowany jest do 34 osób w tym 26 osób z niepełnosprawnością, 4 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych i 4 dzieci z rodzin zastępczych  zamieszkałych na terenie Powiatu Zwoleńskiego.

Cel główny: zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 26 osób z niepełnosprawnościami,    4 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i 4 dzieci z rodzin zastępczych – do końca VIII 2018 r.

Cele szczegółowe:

  • Zwiększenie motywacji do działań mających na celu rozwój osobisty wśród 34 uczestników – do końca VIII 2018 r.
  • Podniesienie umiejętności psychospołecznych wśród 34 uczestników – do końca VIII 2018 r.
  • Poprawa stanu psychofizycznego wśród 26  uczestników – do końca VIII 2018 r.
  • Integracja środowiskowa wśród 34 uczestników i otoczenia grupy docelowej – do końca VIII 2018 r.
  • Wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych wśród 34 uczestników – do końca VIII 201 8r.
  • Staż dla 8 uczestników przez minimum 3 miesiące– do końca VIII 2018 r.

W zależności od zdiagnozowanych potrzeb i indywidualnej ścieżki reintegracji projekt przewiduje bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym programie aktywizacyjno szkoleniowym.

Przedsięwzięcia realizowane będą na miejscu i w formie wyjazdowej.