Wrz
20
2017

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓDKU

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓDKU

Dom Pomocy Społecznej w Gródku jest samodzielną jednostką organizacyjną powiatu zwoleńskiego. Przeznaczony jest dla 77 osób przewlekle chorych psychicznie (kobiet i mężczyzn w wieku od 18 lat). Dom świadczy całodobowe usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających. Zapewnia miejsca zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie higieny osobistej i czystości, niezbędną odzież i obuwie, opiekę lekarską na ogólnych zasadach, udział w terapii zajęciowej, rehabilitację, dostęp do kultury i rekreacji, a także możliwość swobodnego praktykowania religii. Domem Pomocy Społecznej w Gródku kieruje dyrektor Pani Monika Cygan.

Aby ubiegać się o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Gródku należy w pierwszej kolejności zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej znajdującego się na terenie swojej gminy. Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej i kompletuje niezbędne dokumenty, potrzebne do umieszczenia klienta w domu pomocy społecznej. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego, ośrodek pomocy społecznej decyduje o skierowaniu do domu pomocy społecznej. Skierowanie do domu pomocy społecznej wydawane jest w formie decyzji administracyjnej. Wszystkie zebrane dokumenty w postępowaniu o umieszczenie w domu pomocy społecznej wraz z wywiadem środowiskowym i decyzją kierującą ośrodek pomocy społecznej składa do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami decyzję o umieszczeniu  w Domu Pomocy Społecznej w Gródku podejmuje Starosta Powiatu Zwoleńskiego na terenie, którego znajduje się placówka.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, który w przypadku DPS w Gródku w 2017 roku wynosi 3 220,40 zł. miesięcznie.

Opłaty na pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

– mieszkaniec domu pomocy społecznej nie więcej niż 70% swojego dochodu;

– małżonek, zstępni przed wstępnymi;

– gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

 

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

– Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy

społecznej.

Dane teleadresowe:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓDKU
GRÓDEK 26, 26-720 POLICZNA
tel. 048 677-00-29
e-mail:  dpsgrudek@pocztaplus.pl

Wrz
19
2017

,,I Ty możesz zostać rodziną zastępczą”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji

niezawodowych rodzin zastępczych

 

I Ty możesz zostać rodziną zastępczą

 

                 Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z najpiękniejszych misji, jaką może podjąć każdy człowiek: podzielić się miłością, przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu serce, troskę, radość, podarować święta, ciepłą atmosferę, spokój i bezpieczeństwo.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

 

Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń

Tel/fax (48) 676-36-23

e-mail: pcpr@zwolenpowiat.pl

Czym jest rodzina zastępcza

                Rodzina zastępcza jest formą tymczasowej opieki na dzieckiem.

W sytuacji kiedy dziecko nie może się wychowywać w swojej rodzinie naturalnej najlepszym wyjściem jest zapewnienie mu opieki rodzinnej.

Taką opiekę sprawują rodziny zastępcze.

Kto może pełnić funkcję rodziny zastępczej?

Komu można powierzyć pełnienie funkcji rodziny zastępczej?

Wymagania wobec kandydatów na rodziny zastępcze szczegółowo określa Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – art. 41 i 42. Zgodnie z ustawą pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:

  • Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
  • Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
  • Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
  • Nie są ograniczone do czynności prawnych;
  • Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

– zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz

– opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

  • Przebywają na terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidulanych potrzeb, w tym:

– rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

– właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

– wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 

Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych

Starosta Zwoleński udziela comiesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

Wrz
18
2017

,,9-dniowy wyjazd szkoleniowo-rehabilitacyjny ze środków Unii Europejskiej”

,,9-dniowy wyjazd szkoleniowo-rehabilitacyjny ze środków Unii Europejskiej”

 

24.08.2017 roku 32-osobowa grupa – uczestników projektu unijnego ,,Łatwiejszy start” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu i ich opiekunów wybrała się na 9-dniowe wyjazdowe warsztaty szkoleniowo-rehabilitacyjnego ośrodka Rekreacji Rehabilitacji i Wypoczynku 12 Dębów w Zaździerzu woj. mazowieckie.

Dla osób z niepełnosprawnościami na miejscu został przeprowadzony trening kompetencji osobistych, zespoły ćwiczeń psychoruchowych oraz indywidualne spotkania rozwojowe z psychologiem.